İletişim Bilgilerimiz
Hizmet Binası: Şirinevler Mh. Barbaros Cd. No:9 - Yol Tarifi
Teknik Hizmet Binası: Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. No: 48 - Yol Tarifi
Çağrı Merkezi: 444 0 311
Belgegeçer (Faks): 441 94 91 - 441 94 84

Hesap Numaralarımız

Bizi Takip Edin

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE AMBALAJ ATIKLARININ EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN AYRI TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İLANI

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE AMBALAJ ATIKLARININ EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN AYRI TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İLANI

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE AMBALAJ ATIKLARININ EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN AYRI TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İLANI

İşin Niteliği

Süresi

Başlama ve Bitirme Tarihi

İşin Yapılacağı Yer

Tahmin Edilen Bedeli (TL)

Geçici Teminat %3 (TL)

İlan şekli ve Adedi

İhale Usulü

İhale Tarihi ve Saati

Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması ve Değerlendirilmesi

12 AY

 

01.03.2021-28.02.2022

Bahçelievler Belediyesi Hizmet Sınırları

432.000,00 TL

+ KDV

12.960,00 TL

Metropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazetede iki defa ve Belediye ilan panosunda 2 hafta

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ”

18.02.2021

15 :00

 1. İhalenin Yapılacağı Yer: Bahçelievler Belediye Başkanlık Binası Encümen Toplantı Salonu Barbaros Caddesi No:9 Kat: 1 Şirinevler/Bahçelievler-İSTANBUL

İhale Tarihi ve Saati: 18.02.2021- 15:00, Perşembe 

 1. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
 1. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,
 2. 2021 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi aslı.
 4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 5. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c) ve (d)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 6. Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminat mektubu veya ödendiğine dair makbuzun aslı,
 7. İstekliler ihale tarihinde; Bahçelievler Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine vb. resmi kurum ve kuruluşlara borcu olmadığına dair belgelerin aslı ve/veya noter onaylı evrakları.
 8. Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
 9. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
 10. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.
 1. İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır. 
 2. İhale dokümanı Temizlik İşleri Müdürlüğünden 200,00.-TL (İki Yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
 3. İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Bahçelievler Belediye Başkanlık Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 4. İsteklilerin 18/02/2021 Perşembe günü ihale saatinde istenilen evraklarla birlikte Bahçelievler Belediye Başkanlık Binası Encümen Toplantı Salonu Barbaros Caddesi No:9 Kat:1 Şirinevler/Bahçelievler-İSTANBUL da hazır bulunmaları gerekmektedir.
 5. İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

             İLAN OLUNUR

2021-02-18 15:00:00