Bahçelievler Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Logosu
İletişim Bilgilerimiz
Hizmet Binası: Şirinevler Mh. Barbaros Cd. No:9 - Yol Tarifi
Teknik Hizmet Binası: Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. No: 48 - Yol Tarifi
Çağrı Merkezi: 444 0 311
Belgegeçer (Faks): 441 94 91 - 441 94 84

Hesap Numaralarımız

Bizi Takip Edin

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE TOPLANAN DÖKME KARIŞIK (KAĞIT, KARTON, PLASTİK, CAM ve METAL) AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI İŞİ İLANI

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE TOPLANAN DÖKME KARIŞIK (KAĞIT, KARTON, PLASTİK, CAM ve METAL) AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI İŞİ İLANI

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE TOPLANAN DÖKME KARIŞIK (KAĞIT, KARTON, PLASTİK, CAM ve METAL) AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI İŞİ İLANI

 

İşin Niteliği Süre Başlama ve Bitirme Tarihi İşin Yapılacağı Yer Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminat %3 (TL) İlan şekli ve Adedi İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati
Bahçelievler Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Toplanan Dökme Karışık (Kağıt,Karton,Plastik, Cam ve Metal) Ambalaj Atıklarının Satışı 8 AY 01.10.2023-31.05.2024 Bahçelievler Belediyesi Hizmet Sınırları

630.000,00 TL.

+ KDV

18.900 TL Metropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazetede 1defa internet haber sitesi 1 defa ve Belediye ilan panosunda 2 hafta 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ”

14.09.2023

15 :00

 

 1. İhalenin Yapılacağı Yer: Bahçelievler Belediye Başkanlık Binası Encümen Toplantı Salonu Barbaros Caddesi No:9 Kat: 1 Şirinevler/Bahçelievler-İSTANBUL

 

İhale Tarihi ve Saati: 14.09.2023- 15:00, Perşembe

 1. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
 1. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,
 2. 2023 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı,
 3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli.
 4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 5. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c) ve (d)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 6. Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminat mektubu veya ödendiğine dair makbuzun aslı,
 7. Kamu kurumlarına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihine kadar alınmış belgelerin aslı.
 8. Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve imza sirküleri.
 9. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma (1.Tip, 2.Tip, 3.Tip herhangi biri) tesisleri konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi (GFB),
 10. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.
 1. İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır. 
 2. İhale dokümanı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden 300,00.-TL (Üç Yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
 3. İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Bahçelievler Belediye Başkanlık Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 4. İsteklilerin 14/09/2023 Perşembe günü ihale saatinde istenilen evraklarla birlikte Bahçelievler Belediye Başkanlık Binası Encümen Toplantı Salonu Barbaros Caddesi No:9 Kat:1 Şirinevler/Bahçelievler-İSTANBUL da hazır bulunmaları gerekmektedir.
 5. İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

 

             İLAN OLUNUR

 

2023-09-14 15:00:00