İletişim Bilgilerimiz
Hizmet Binası: Şirinevler Mh. Barbaros Cd. No:9 - Yol Tarifi
Teknik Hizmet Binası: Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. No: 48 - Yol Tarifi
Çağrı Merkezi: 444 0 311
Belgegeçer (Faks): 441 94 91 - 441 94 84

Hesap Numaralarımız

Bizi Takip Edin

3ncü BÖLGE KENT TEMİZLİĞİ ARAÇ KİRALAMA

3ncü BÖLGE KENT TEMİZLİĞİ ARAÇ KİRALAMA

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3ncü BÖLGE KENT TEMİZLİĞİ ARAÇ KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/412342

1-İdarenin

a) Adresi

:

Çobançeşme Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi No:48 YENİBOSNA BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2124843800 - 2125034513

c) Elektronik Posta Adresi

:

temizlikisleri@bahcelievler.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan, Teknik Şartnamede Detayları Verilen Muhtelif Cins ve Özellikte 28 Adet Personelsiz Araç Kiralanması İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

B.Evler İlçe dahilinde Yenibosna Merkez - Çobançeşme - Fevziçakmak - Zafer Mahallelerinde 3.Bölge

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.10.2020, işin bitiş tarihi 30.09.2022


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Şirinevler Mah. Barbaros Cad. No:9 Bahçelievler/İSTANBUL d) İhale tarihi: 14.09.2020

b) Tarihi ve saati

:

14.09.2020 - 12:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Büyük Çöp Kamyonu - 7 Adet - En az  13+1.5  m3 kapasiteli, En az 2017 model ve üzeri - 1 adet kendi malı olacaktır.

Küçük Çöp Kamyonu - 8 Adet - En az 7+1 m3 kapasiteli, En az 2017 model ve üzeri-1 adet kendi malı olacaktır.

Panelvan Tipi Sıcak Su Buharlı Çok Maksatlı Temizlik ve Bakım Aracı – 1 Adet- Araç en az 16 m3 kapasiteli panelvan kamyonet sınıfında olacaktır. Makine paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş ve su deposu hacmi en az 900 litre olacaktır.  Makine tasarruflu kullanım açısından içerisinde kullanılan yardımcı motor 2300 devir/dakika 48 HP gücünde yerli malı ve dizel yakıtlı olacaktır. Makine tasarruflu kullanım açısından ilave yakıtsız yanma odası veya burülörsüz 80 ila 90 derece sıcak su üretme özelliğine sahip olmalıdır. Makinada 400 ila 500 bar ayarlanabilir basınçta çalışabilme özellikli, 1 adet tetikli yüksek basınca dayanıklı su tabancası ve 1 adet tetikli ilaçlama tabancası olacaktır. Makine makara ve tanbur sistemi otomatik ve manuel sarma, 180 derece dönebilme özellikli ayrıca birinde en az 50 metre 90 derece sıcak su ve en az 500 bar basınca dayanıklı hortum kapasiteli, otomatik açma-kapama özellikli olmalıdır. Araçta sıcak sulu döner başlıklı fırçasız zemin yıkama aparatı olacaktır. Ayrıca termoplastik, akrilik, klor kauçuk ve çift ya da üçlü kompenantlı yol çizgisi temizleme özelliklerine haiz olacaktır. Makinede motor, pompa, basınç, hava vb. tüm sistemleri kontrol edebilecek PLC kontrol sistemine haiz olacaktır. Bu makine ile duvarlardaki grafitli boya temizleme,  afiş sökme, İlaçlı sert yüzey temizleme, yol yıkama, pazar yeri yıkama, yol çizgi temizleme yapılacaktır.  En az 2017 model ve üzeri olacaktır.

Vakumlu Yol Süpürme Aracı - 2 Adet - En az 4 m3 En fazla 8 m3 kapasiteli, En az 2017 model ve üzeri,

Vakumlu Yol Süpürme Aracı - 1 Adet - Araç Üst Ekipmanı En az 7 m3  kapasiteli, üst yapısında en az 1800 lt su kapasiteli su tankına sahip olacaktır. Araç en az 230 kw motor gücünde, araç otomatik vitesli olacaktır. Araç soldan direksiyonlu olup çift yandan vakumlu olacaktır. Üst ekipmanda bulunan yardımcı motor  en az 68 kw motor güç kapasiteli olacaktır. Araç ekipman sürme genişliği en az 210 cm olup, ekipman arkasında gezer hortum bulunacaktır. Araç kar küreme, tuzlama aparatlı olacaktır. En az 2017 model ve üzeri isteklinin kendi malı olacaktır. 

 Arazöz  - 3 Adet - En az 9 ton su kapasiteli, basınçlı su tertibatı ve hortum ile yıkama yapabilecek özellikte, En az 2017 model ve üzeri,

Mini-pack - 2 Adet - En az 3 m3 kapasiteli damperli, En az 2017 model ve üzeri.

Su Arıtmalı Çöp Konteynırı Yıkama ve Dezenfekte Aracı – 1 Adet- Araç en az 150 kw motor gücünde olacaktır. Araç ekipmanı En az 6 ton temiz su ile 6 ton pis su kapasiteli su tankları paslanmaz krom nikel A304 kaliteden, konteyner iç yıkama kafaları 2 adet ve paslanmaz sert malzemeden imal edilmiş, yıkama kafası 360 derece dikey ve yatay çalışır tip ve yıkama kafaları çift çıkışlı, su pompası paslanmaz ve yüksek basınçlı pistonlu, pompa enaz iki adet yıkama kafasını su ile besleyebilir nitelikte olacaktır. Aynı anda 120 ve 240 lt kapasiteli konteynerleri yıkayabilecek özellikte olacaktır. Ekipman üzerinde su arıtma ve geri dönüştürme sistemi ve yıkama neticesinde çıkan kirli su prosesten geçirildikten sonra tekrar yeni bir yıkama işlemi ile depolanacak pis su temiz su haline getirilecektir. Geri dönüştürülmüş su ile konteynır yıkama işlemi temiz su ilavesi yapılmadan devam edecektir. Üçlü filitre sistemi uygulanacak olup, temizlenebilir tip CrNi’den imal edilmiş, arıtma sistemi altı bölmeli çökertmeden ibaret olacaktır. Resmi Kurumdan alınmış olan en %70 proses suyunun arıtılarak tekrar kullanabilmesi (Su Arıtmalı Çöp Konteynırı Yıkama Makinesi) belgesi olacaktır. Resmi Kurumdan alınmış Yerli Malı Belgesi olacak olup, belgenin yerli katkı oranı en az %80 olacaktır. Temizlenen çöp konteynırlarının bulunduğu zemini basınçlı su ile yıkamak için, fırçalı 3 nozullu jetleme ve vakumlama sistemi olacaktır. Zemindeki kirli su vakum vasıtasıyla emilerek pis su haznesine aktarılacaktır.  Araç en az  2017 model ve üzeri İsteklinin kendi malı olacaktır.

Küçük Damperli Kamyon - 2 Adet - En az 5 m3 kapasiteli damperli açık araç, En az 2017 model ve üzeri.

Kanal Kazıcı- Yükleyici - 1 Adet -  Araç En az 74 kw motor gücünde olacaktır. Teleskopik bomlu olup, kazıcı kovalı açılır kepçeli olacaktır. En az 2017 model ve üzeri, isteklinin kendi malı olacaktır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41. madde hükümleri doğrultusunda makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esas olmakla beraber, idaremizce işin niteliğinin gerektirdiği hallerde ki ihale konusu iş süreklilik arz eden işlerin yapılmasına yönelik araç ve iş makinelerini kapsamasından hareketle, ihale konusu işte  ihtiyaç duyulan 28 adet aracın 5 adedinde idaremiz takdir yetkisinde adaya veya istekliye ait olmasını gerekli görülerek kendi malı şartı aranmaktadır. 

Kendi malı olarak istenilen araç ve makinelerle ilgili, araç ve makinelerin ihale teknik şartnamesinde belirtilen özellik ve niteliklere uygun olduğunu gösteren “Araçların, İmal, Tadil ve Montajı hakkında Yönetmeliğe (AİTM)  uygunluk” belgesi teklif ile birlikte sunulacaktır.

İstekliler kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. Kendi malı olarak istenen araçlar ile ilgili ihale dokümanında (teknik şartnamede) yer alan araç özelliklerini taşıdıklarını gösterir kapasite raporları ve teknik özelliklerini gösterir bilgi ve belgelerin teklif kapsamında sunulması zorunludur.

İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektörde  Kent Temizliğine Yönelik Temizlik Araçlarının Çalıştırması işi benzer iş olarak kabul edilecektir. Benzer işlere ilişkin sunulan iş deneyim belgeleri, benzer iş dışında işleri de kapsıyor ise benzer iş tutarının tespiti amacıyla iş deneyim belgesinin alındığı idareden benzer iş kaleminin parasal tutarını gösteren belge alınarak iş deneyim belgesi ekine konulması zorunludur. 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine 
% 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Bahçelievler Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

2020-10-14 12:00:00