Bahçelievler Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Logosu
İletişim Bilgilerimiz
Hizmet Binası: Şirinevler Mh. Barbaros Cd. No:9 - Yol Tarifi
Teknik Hizmet Binası: Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. No: 48 - Yol Tarifi
Çağrı Merkezi: 444 0 311
Belgegeçer (Faks): 441 94 91 - 441 94 84

Hesap Numaralarımız

Bizi Takip Edin

 Etüd ve Proje Müdürlüğü Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

 Etüd ve Proje Müdürlüğü Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

T.C.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 Etüd ve Proje Müdürlüğü

Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

 

 Meclis Karar No: 2021/73                       

 Meclis Karar Tarihi: 08/10/2021      

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç 

MADDE 1 (1)  Yönetmelik, adalet ve eşitlik ilkelerini temel alan, güçlü kurumsal kapasite ve kurum kültürü ile doğal, kültürel ve yerel değerlerin korunduğu şeffaf, katılımcı ve yenilikçi hizmetler sunarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve gönül belediyeciliğini uygulamak üzere Bahçelievler Belediyesi’nin Etüd ve Proje Müdürlüğü’nün ve bağlı birimlerin teşkilat yapısını, çalışma usul ve esaslarını, belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam 

MADDE 2 (1) Yönetmelik, Etüd ve Proje Müdürlüğü teşkilat yapısını, müdürlük çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

Dayanak 

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin  (b) bendine ve Etüd ve Proje Müdürlüğü’nün amaç ve ilkeleri çerçevesinde görev alanına giren iş ve işlemlerin usul ve esaslarını belirleyen kanunlara ve dayanak teşkil eden tüm yönetmeliklere çerçevesince hazırlanmıştır.

 

Tanımlar   

MADDE 4 (1) Bu yönetmelikte geçen; 

 1. Bakanlık         : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
 2. İdare               : Bahçelievler Belediyesini,
 3. Meclis             : Bahçelievler Belediye Meclisini,
 4. Başkan                        : Bahçelievler Belediye Başkanını, 
 5. Başkanlık        : Bahçelievler Belediye Başkanlığı’nı
 6. Müdürlük        : Etüd ve Proje Müdürlüğünü, 
 7. Müdür             : Etüd ve Proje Müdürünü,   
 8. Şef                  : Etüd ve Proje Müdürlüğüne Bağlı Birim Sorumlusunu, 
 9. Komisyon       : Meclis İhtisas Komisyonlarını,
 10. YBS                : Elektronik Belge Yönetim Sistemi Ve Arşiv Uygulamasını,
 11. TKGM                        : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 12. Encümen         : Bahçelievler Belediye Encümenini          
 13. Personel          : Bahçelievler Belediyesi Etüd ve Proje Müdürlüğünde norm kadroya göre çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personel ile hizmet alımı yoluyla çalışanları ifade eder.  
 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı, Yönetim, Görev ve Sorumluluklar

Teşkilat Yapısı

MADDE 5 (1) Etüd ve Proje Müdürlüğü, Kalem ve Arşiv Şefliği, Riskli Yapılar Şefliği, Planlama ve Tasarım Şefliği, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şefliği, birimlerinden oluşur.

(a) Müdürlüğün organizasyon yapısı içerisinde Etüd ve Proje Müdürüne bağlı olarak yeterli sayıda şef, memur, sözleşmeli personel ve sürekli işçi ile hizmet alımı bünyesinde çalışan personel görev yapar.

(b) Müdürlüklerin organizasyon şemalarındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi, ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.

(c) Etüd ve Proje Müdürü hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yapar.

(d) Belediye Başkanı ve/veya Etüd ve Proje Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı müdürlük organizasyon yapısını resen değiştirmeye yetkilidir.

 

Yönetim

MADDE 6 (1) Etüd ve Proje Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve /veya Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Etüd ve Proje Müdürlüğünde sunulan hizmetler; bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Müdürlük ile Müdürlüğe bağlı birimler tarafından düzenlenir ve yürütülür.

 

Kalem ve Arşiv Şefliği Görev ve Sorumlulukları 

Madde 7 - (1) Kalem ve Arşiv Şefliğinin görev ve sorumlulukları şunlardır; 

 1. Müdürlüğe gelen resmi evrakın ve kişiler tarafından yapılan başvuruların kayıt işlemlerini yapmak, birim sorumlularından havalesini almak, dosyasına eklenmek üzere evrakı arşive teslim etmek.
 2. Genel kayıttan gönderilen başvurularda dilekçe eki olması gereken (Tapu senedi, çap, röperli kroki, ruhsat evrakları, vb.) evrakların kontrolünü yaparak teslim almak.
 3. Dilekçe ve evrakın öncesinin işlemde olduğu tespit edilen evrakın girişinin yapılarak ilgili şefliğe sevkini sağlamak,
 4. Tüm evrakların düzenlenmesi, dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak,
 5. 657 sayılı Personel Kanunu kapsamında; Personelin her türlü senelik izin ve hastalık izni gibi özlük işleri ile ilgili tüm işlemleri yürütmek,
 6. İşlem dosyaları ve projelerin taranarak fiziksel ortamdan dijital arşiv ortamına aktarılmasını sağlamak,
 7. Müdürlük adına bütçenin hazırlanması, yıllık faaliyet raporlarının ve stratejik planın dönemsel izleme raporlarının hazırlanması ve personel performans ölçüm raporlarının hazırlanması,
 8. Harcama yetkilisince satın alma, kiralama gibi ihalelere ilişkin evrakların düzenlenmesini ve takibini yapmak,

 (2) Kalem ve Arşiv Şefliği, yukarıda sayılan görevler ile birim sorumlusu ve/veya müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni göstererek yerine getirmekten sorumludur.

 

Riskli Yapılar Şefliğinin Görev ve Sorumlulukları 

MADDE 8- (1) Riskli Yapılar ve Denetim Şefliğinin görevleri şunlardır;

 1.  6306 sayılı Kanuna göre Bakanlık tarafından Belediyelere verilen yetkiler kapsamında Riskli Yapılara ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve ilgili kurumlara bilgilendirme yapmak.
 2. İlçe sınırları içerisinde yapı risk durum raporu alınan binaların yıkım sürecini takip ederek yıkılan binalar ile ilgili yanan yıkılan yapılar formu düzenlemek.
 3.  6306 Sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan riskli yapıların Tespit Edilmesine ilişkin esaslar doğrultusunda lisanslı kurum ve kuruluşlarca kanun kapsamında hazırlanan riskli yapı tespit raporlarını incelemek ve onaylamak.
 4. Yapılan incelemede eksiklik veya yanlışlık tespit edilmesi halinde raporların düzeltilmek üzere raporu düzenleyen kurum veya kuruluşa iade edilmesi işlemlerini yapmak.
 5. Mahkemeler ve diğer kamu kurumları tarafından görev alanına giren konularda istenilen bilgileri vermek, yazışmaları yapmak.
 6. Riskli yapıların boşaltılması ve yıkımında ilgili müdürlükler ile koordineli çalışmayı sağlamak.  
 7. Riskli yapılarla ilgili 6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımları işlemlerini yürütmek.
 8. Riskli alanlardaki riskli yapılara verilen elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kısıtlanmasına yönelik gerekli yazışmaları yapmak. 
 9. 6306 sayılı Kanun kapsamında belirlenen durumlarda açık artırma usulü satış işlemlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

(2) Riskli Yapılar ve Denetim Bürosu yukarıda sayılan görevler ile birim sorumlusu ve/veya müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni göstererek yerine getirmekten sorumludur.

 

Planlama ve Tasarım Şefliği Görev ve Sorumlulukları

Madde 9- (1) Planlama ve Kentsel Tasarım Şefliği Görev Yetki ve Sorumlulukları görevleri şunlardır;

 1. Planlı/ plansız alanlarda üst ölçekli planlar doğrultusunda Başkanlık Oluru ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan/plan tadilatı teklifini hazırlayarak İlçe Belediye Meclisine iletmek; uygun görülen plan/plan tadilatı teklifini onay kararı alınmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletmek.
 2. Planlı/ plansız alanlarda şahıs tarafından verilen 1/1000 ölçekli plan/plan tadilatı teklifini inceleyerek İlçe Belediye Meclisine iletmek; uygun görülen plan/plan tadilatı teklifini onay kararı alınmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletmek uygun görülmeyen teklifler hakkında ise ilgisine bilgi vermek.
 3. Plan askı süresi içinde Başkanlık oluru ile planlara yapılan Başkanlık itirazlarını hazırlayarak İlçe Belediye Meclisine iletmek; uygun görülen itirazları onay kararı alınmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletmek.
 4. Plan askı süresi içinde şahıs tarafından planlara yapılan itirazları inceleyerek İlçe Belediye Meclisine iletmek; uygun görülen itirazları onay kararı alınmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletmek, uygun görülmeyen itirazlar hakkında ise ilgisine bilgi vermek.
 5. Üst ölçekli çevre düzeni ve nazım imar planlarının takibini yapmak.
 6. Gerekli görülen alanlarda Başkanlık oluru ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat teklifini hazırlamak ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletmek.
 7. Stratejik plan yapımına katkıda bulunulması,
 8. Kentsel dönüşüm alanlarını belirlemeye yönelik analiz ve sentez çalışmalarının yapılması,
 9. 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alan başvurularının alınmasını ve evrakları tamamlanan dosyaların Bakanlığa gönderilmesi
 10. İlgili Kanunlar kapsamında yürütülen çalışma alanlarına yönelik hak sahipliği ve değerleme tespitlerini yapmak veya yaptırmak,
 11. Kentsel Dönüşümü özendirmek için kitap, kitapçık, broşür, vb. bastırmak, ilan yolu ile tanıtım yapar, Kentsel Dönüşüm/Tasarım Kılavuzu hazırlar veya hazırlatır.
 12. Kentsel Tasarım çalışmalarını desteklemek, görünür ve bilinir kılmak adına söyleşi, tiyatro, sanatsal etkinlikler, sempozyum, panel, konferans, çalıştay ve yarışmalar gibi faaliyetleri planlamak Belediyenin diğer müdürlükleri ile birlikte organize etmek ve gerçekleştirmek.
 13. İlan edilen kentsel dönüşüm alanları (riskli alan/rezerv yapı alanı) ile ilgili iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak.
 14. Kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme alanlarında ilgili kanunlar kapsamında belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
 15. Meri imar planı ve plan notlarında yapılaşma hükümlerinin Kentsel Dönüşümle ilgili maddelerine göre talep edilmesi halinde parsellere ilişkin analiz çalışmaları, fizibilite çalışmaları vb. yapmak veya yaptırmak ve söz konusu çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapmak.
 16.  Kentsel Dönüşüm modelleri ve stratejilerinin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmak amacıyla Kentsel Dönüşüm Master Plan/Strateji Belgesi hazırlamak veya hazırlatmak.
 17. İlgili Kanunlar kapsamında yürütülen çalışma alanlarına yönelik Kentsel Tasarım projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.

(2) Planlama ve Tasarım Şefliği yukarıda sayılan görevler ile birim sorumlusu ve/veya müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni göstererek yerine getirmekten sorumludur.

 

 

CBS Şefliği Görev ve Sorumlulukları

MADDE 10- (1) CBS Şefliğinin görev ve sorumlulukları şunlardır;

 1. TKGM protokolleri çerçevesinde yapı ruhsatına esas onaylanan mimari projeye göre kurulacak kat irtifakı işlemlerinin dijital sisteme girilerek onaya açılması,
 2. LİHKAB tarafından gönderilen bağımsız bölüm numaralarının düzeltilmesi için düzenlenen teknik rapor ve bağımsız bölüm planının onaylanması,
 3. Mahkemelerce şefliği ilgilendiren hususlarda talep edilen bilgi belge teminini sağlamak,
 4. İmar uygulaması sonucu tescil edilen parsellerin müstakil tapularını mülkiyet sahiplerine dağıtmak,
 5. Mevcut hâlihazır haritaların güncelliğini sağlamak,
 6. İlçe sınırları içerisindeki cadde, sokak, meydan, bulvar, bina ve bağımsız birimleri Ulusal Adres Veri Tabanı sistemine işlemek ve verilerin güncelliğini sağlamak.
 7. Coğrafi Bilgi Sistemleri için kullanılan programların veri tabanlarını güncel tutmak.
 8. Kurum dışından gelen Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili veri paylaşım taleplerini ilgili yönetmelik standartlarına uygun olarak yerine getirmek.
 9. Belediyenin Coğrafi Bilgi Sistemi’ne yönelik yazılım ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.
 10. Belediye Coğrafi Bilgi Sistemi için kurulu olan veri tabanı işletmesi, yönetilmesi ve bakımının yapılmasını sağlamak.
 11. Mekânsal ve Sözel bilgiler arasında veri alışverişini sağlamak.
 12. Belediye sınırları içerisindeki tüm sokakların güncel uydu görüntülerini ve 360° görüntülerini temin etmek, temin edilen görüntülerin belediye bünyesinde kullanımını sağlamak.
 13. Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.
 14. Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 (2) CBS Şefliği yukarıda sayılan görevler ile birim sorumlusu ve/veya müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni göstererek yerine getirmekten sorumludur.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 11- (1) Müdürün görevleri aşağıdaki gibidir;

 1. Müdürlüğü başkanlık makamına karşı temsil etmek ve başkan tarafından verilen görevleri gerçekleştirmek,
 2. Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanlarına giren konuları başkan ve/veya başkan yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek,
 3. Müdürlüğün görev alanına giren konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlüğün faaliyetlerini etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesi için birim faaliyetlerini programlamak, denetlemek varsa aksaklıkları gidermek,
 4. Personelin iş dağılımını yapmak, yetki ve sorumlulukları tespit etmek, çalışma prensiplerini belirlemek, iş akışının aksamadan sürdürülmesini sağlamak,
 5. Çalışma verimini artırmak amacıyla, müdürlüğün faaliyet konularıyla ilgili personelin kurum içi ve kurum dışı seminer ve eğitim almalarını sağlamak,
 6. Müdürlük hizmetlerine ilişkin oluşan satın alma ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak,
 7. Müdürlük personelinin, günlük mesaiye geliş ve gidişlerinin, amir tarafından takip edilmesini sağlamak,
 8. Personelin performans durumunu izlemek, gerekli değerlendirmeleri yapmak, varsa ceza veya ödül için üst makamlara teklifte bulunmak, personelin izin planlarını yapmak, izinlerin kullanılmasını sağlamak, rapor, doğum, ölüm gibi konular ile personelin özlük işlemlerini takip ve kontrol etmek,
 9. Müdürlüğün orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 10. Başkanlık makamınca mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak.
 11. Müdürlük personelinin düzenli, uyumlu ve verimli çalışması için işbirliği düzenini oluşturmak,
 12. Müdürlük kullanımına tahsis edilen bina, araç, gereç, ekipman, malzeme vb. kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, gerekli bakımlarını planlayarak çalışır durumda olmalarını sağlamak.

(2) Müdürün yetkileri aşağıdaki gibidir:

 1. Müdür, görevlerin yerine getirilmesinde personele görev vermek ve başkan yardımcısının onayı ile müdürlük dâhilinde görev yerlerini değiştirmekle yetkilidir.
 2. Görevini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya yetkilidir.

(3) Müdürlüğün sevk ve yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

(4) Müdür, görev ve yetkileri ile ilgili olarak yürüttüğü faaliyetlerden dolayı belediye başkanına ve başkan yardımcısına karşı sorumludur.

             

Birim Sorumlusunun Görev ve Sorumlulukları

MADDE 12 (1) Birim Sorumlusunun görevleri şunlardır: 

 1. Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapar veya yaptırır,
 2. İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını vaktinde bitirilmesini sağlar.
 3. Birim görevlerinin yerine getirilmesi için personel arasından iş bölümü ve dağıtımı yapmak, 
 4. Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapar.

(2) Birim Sorumlusunun sorumlulukları şunlardır: 

a) Birim sorumlusu, yukarıda sayılan görevler ile birim sorumlusu ve/veya müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni göstererek yerine getirmekten sorumludur.

 

Teknik Personelin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 13 (1) Teknik personelin görevleri şunlardır: 

 1. Birim sorumlusu tarafından havale edilen evrakları süresi içerisinde inceler, yasalara uygun şekilde hazırlayarak, kontrol ve takip eder,
 2. Kendine verilen işleri ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütür, süresinde bitirir,
 3. Kendine verilen işlerle ilgili elde ettiği bilgi ve belgelerin Müdürlük arşivinde saklanmasını sağlar,
 4. Gerekli durumlarda konuya ilişkin yerinde tespit çalışması yapar,
 5. Belediyemizin imar çalışmalarına ilişkin mahkemelik konularına ait ilgili mahkemelere ve bu konuda Hukuk İşleri Müdürlüğünün yaptığı tüm mahkeme savunmalarına yararlı bilgi ve belgelerin hazırlanmasını sağlamak, 
 6. Görevli olduğu birimde iş bölümü esaslarına göre yönetici tarafından verilen işleri incelemek ve gerekli işlemleri yapmak, 
 7. Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek, 
 8. Kendisine verilen görevi yürürlükteki mevzuat çerçevesinde değerlendirerek işlem yapmak, 
 9. Yöneticiden gelen bilgi araştırma taleplerini karşılamak ve kurum içi ve kurum dışı ilgili birim veya kuruluşlar ile bağlantı kurmak, 
 10. Birim amirinin belirlediği zaman ve saatte hazır bulunup görevi yerine getirmek, 
 11. Görevini ve birimini ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, kararname ve talimatları takip edip uygulamaktır.

(2) Teknik Personelin sorumlulukları şunlardır;

 1. Biriminde yürütülmekte olan iş ve işlemler hakkındaki bilgilerin izinsiz olarak kurum dışında paylaşılması, gizli olmasa bile evrak ve işlemlerin sonuçlarına ait bilgi verilmesi ve açıklamada bulunulmasından amirlerine karşı sorumludur,
 2. İşini yerine getirirken kullandığı araç gereç ve ekipmanı uygun şekilde kullanmaktan, korumaktan, herhangi bir zarar vermemekten ve bir sonraki kullanım için sürekli hazır bulundurmaktan sorumludur,
 3. Belediyenin gerçekleştirmiş olduğu iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygulamak ve bu konudaki talimatlara uymaktan sorumludur.
 4. Müdürlüğün iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, kendisine tebliğ edilen görevlerin yasal, yönetsel şartlar ve vatandaş memnuniyeti odaklı bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.
 5. Bahçelievler belediyesinde kullanılan bilgisayar sistemlerinde geçerli olan şifre politikasına uyulmasından sorumludur. 
 6. Farkındalık eğitimlerinde öğrenilmiş olan bilgi güvenliği ihlallerini portal.bahcelievler.bel.tr adresinden yetkililere bildirmesinden sorumludur. 
 7. Personel, yer değişikliği veya kurumdan ayrılması durumunda bilgi işlem müdürlüğü ile irtibat kurup yetki ve zimmet devri yapmasından sorumludur. 

   

İdari Personelin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 14 (1) İdari Personelin görevleri şunlardır: 

 1. Görevli olduğu müdürlükte iş bölümü esaslarına göre amirince verilen görevleri yerine getirmek,
 2. Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek,
 3. Yazışmaları belli aralıklarla izleyerek işlerin zamanında, mevzuata ve amirlerin talimatına uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak,
 4. Görevini yerine getirirken ihtiyaç duyduğu malzeme, ekipman vb. kaynaklara ilişkin gereksinmelerini saptayarak ilgililere bildirmek ve alacağı talimata göre gerekli işlemleri yapmak,
 5. Kullandığı araç ve gereçleri ve demirbaş eşyaları amacına uygun olarak kullanmak, korumak ve muhafaza etmek,
 6. Yaptığı iş ve işlemlerle ilgili kayıtları uygun koşullarda tasnif etmek, ihtiyaç duyulması halinde erişilebilir olmasını sağlamak ve süresince muhafaza etmek,
 7. İlgili mevzuatlarda belirlenen; kılık ve kıyafet, davranış ve mesai saatlerine riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak,
 8. Görev alanına giren, sorumlu olduğu konulara ilişkin kayıtları oluşturmak, istatistiki faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak.
 9. Birim amirlerince uygun görülen diğer görevleri yapmak,
 10. Denetim yapmak isteyen yetkililere gerekli kolaylığı göstermek ve bu yetkililerce istenen dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmak.

(2) Personelin sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

 1. Biriminde yürütülmekte olan iş ve işlemler hakkındaki bilgilerin izinsiz olarak kurum dışında paylaşılması, gizli olmasa bile evrak ve işlemlerin sonuçlarına ait bilgi verilmesi ve açıklamada bulunulmasından amirlerine karşı sorumludur,
 2. İşini yerine getirirken kullandığı araç gereç ve ekipmanı uygun şekilde kullanmaktan, korumaktan, herhangi bir zarar vermemekten ve bir sonraki kullanım için sürekli hazır bulundurmaktan sorumludur,
 3. İşvereninin gerçekleştirmiş olduğu iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygulamak ve bu konudaki talimatlara uymaktan sorumludur.
 4. Müdürlüğün iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, kendisine tebliğ edilen görevlerin yasal, yönetsel şartlar ve vatandaş memnuniyeti odaklı bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.
 5. Bahçelievler belediyesinde kullanılan bilgisayar sistemlerinde geçerli olan şifre politikasına uyulmasından sorumludur. 
 6. Farkındalık eğitimlerinde öğrenilmiş olan bilgi güvenliği ihlallerini portal.bahcelievler.bel.tr adresinden yetkililere bildirmesinden sorumludur. 
 7. Personel, yer değişikliği veya kurumdan ayrılması durumunda bilgi işlem müdürlüğü ile irtibat kurup yetki ve zimmet devri yapmasından sorumludur. 
 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışanlarda Aranan Nitelikler

Müdürlük Çalışanlarında Aranan Nitelikler

MADDE 15 (1) Müdürlerde Aranan Nitelikler Aranan Nitelikler şunlardır;

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen niteliklere sahip olmak, görevinin gerektirdiği düzeyde öğrenime ve iş deneyimine sahip olmak, görev yaptığı birimin iş alanını ile ilişkili mevzuata hakim olmak, bütçe hazırlama, satınalma yöntem ve uygulamaları, temel istatistik, stratejik yönetim, raporlama her müdürün sahip olması gereken asgari niteliklerdir.
 2. Ofis programlarını ve ofis ekipmanlarını kullanabilmek, görevinin gerektirdiği düzeyde mesleki bilgisayar programlarını kullanabilmek teknik yetkinlik şartlarıdır. 
 3. Görevinin gerektirdiği karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak, liderlik, esneklik ve değişime açıklık, yenilikçilik, iş birliği sağlama, takım çalışması gibi davranışsal yetkinlikler sergilemesi beklenir. 

 (2) Çalışanlarda Aranan Nitelikler şunlardır;

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili diğer mevzuata yer alana temel niteliklerin yanında, Müdürlüğümüzde hizmet kalitesini doğrudan etkileyen görevleri yürüten çalışanlarda Üniversitelerin Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İnşaat, Makine, Elektrik, Harita, Jeoloji, Jeofizik Mühendisliği bölümlerinden, Meslek Yüksek Okullarının İnşaat, Restorasyon Bölümlerinden mezun olmuş olma öğrenim şartı olarak aranmaktadır. Branş dahilinde alınan en yüksek eğitim diploması ve daha önce benzer pozisyonda çalışmış olmak tercih sebebidir.
 2. Müdürlüğümüzdeki hiçbir pozisyonda cinsiyet şartı aranmamaktadır. Yabancı dil tercih sebebi olup, pozisyonlarımız için yetkinlik şartı değildir. 
 3. Ofis programlarını, meslek/branş/bölümüne ilişkin bilgisayar programlarını ve ofis ekipmanlarını kullanabilmek teknik yetkinlik şartlarıdır. Müdürlük içinde birden fazla çalışanın aynı pozisyonda görevlendirilmesi durumlarında teknik yetkinlik şartlarının değerlendirilmesi Müdürün inisiyatifindedir.
 4. Esneklik ve Değişime Açıklık, Yenilikçilik, İş Birliği Sağlama, takım çalışması ve vatandaş odaklılık pozisyonundan bağımsız olarak her çalışanın sergilemesi beklenen davranışlardır.
 5. Çalışanlarımızın görevleri süresince de kendilerini mesleki, kişisel ve sosyal alanlarda geliştirmeleri esastır. Bu doğrultuda gerek Belediyemiz tarafından sunulan hizmet içi eğitim imkanlarından gerekse kurum dışı eğitimlerden faydalanmaları için yöneticileri tarafından teşvik edilirler.
 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 16 (1) İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik hükümleri; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18’inci maddesinin (m) bendi gereği belediye meclisinin kabulü ve mülki amire gönderilmesiyle 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 18 (1) Bu yönetmelik hükümlerini, Bahçelievler Belediye Başkanı ve/veya Belediye Başkanınca yetkilendirilmiş Belediye Başkan Yardımcısı

2022-02-04