Bahçelievler Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Logosu
İletişim Bilgilerimiz
Hizmet Binası: Şirinevler Mh. Barbaros Cd. No:9 - Yol Tarifi
Teknik Hizmet Binası: Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. No: 48 - Yol Tarifi
Çağrı Merkezi: 444 0 311
Belgegeçer (Faks): 441 94 91 - 441 94 84

Hesap Numaralarımız

Bizi Takip Edin

ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU

ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU

İLAN METNİ

 

ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU

 

Sayın; Halil İbrahim OCAK

 

İlgi : a) 27.06.2022 tarih ve 2022-19511 sayıda kayıtlı dilekçe ve eki satış dosyası

        b) 17/08/2022 tarih ve 2022/23269 sayıda kayıtlı dilekçe ve eki 4.İdare Mahkemesinin 2022/1831 Esas   

            sayılı dava dosyasının 15/08/2022 tarihli “yürütmesinin durdurulması” kararı,

       c) 17/08/2022 tarih ve 2022/23265 sayıda kayıtlı dilekçe ve eki 2022/23269 sayıda 14.İdare Mahkemesinin 

           2022/1787 Esas sayılı dava dosyasının 16/08/2022 tarihli “yürütmesinin durdurulması” kararı, 

       d) 17/08/2022 tarih ve 2022/23263 sayıda kayıtlı dilekçe ve eki 4.İdare Mahkemesinin 2022/1830 Esas 

           sayılı  dava dosyasının 15/08/2022 tarihli “yürütmesinin durdurulması” kararı, 

       e) 24.11.2022 tarih ve 1863 sayılı Hukuk İşleri Müdürlüğünün yazısı ve eki 14.İdare Mahkemesinin 1787 

           Esas sayılı dava dosyasının 11.21.2022 tarihli “yürütmesinin durdurulması” kararının reddi kararı, 

       f) 28.11.2022 tarih ve 1886 sayılı Hukuk İşleri Müdürlüğünün yazısı ve eki (İstanbul 14.İdare 

           Mahkemesinin 2022/1787 Esas dava dosyası ile 2022/1830 Esas sayılı dava dosyasının bağlantılı olduğu 

           ve İstanbul 14.idare mahkemesinin 2022/2542 Esas sayılı dosyası ile yetkilendirildiği…) 14.İdare 

           Mahkemesinin 2022/2542 Esas sayılı dava dosyasının 17.11.2022 tarihli “yürütmesinin durdurulması” 

           kararının reddi kararı,

       g) 23.12.2022 tarih ve 2052 sayılı Hukuk İşleri Müdürlüğünün yazısı ve eki (İstanbul 14.İdare 

           Mahkemesinin 2022/1787 Esas dava dosyası ile 2022/1831 Esas sayılı dava dosyasının bağlantılı olduğu 

           ve İstanbul 14.idare mahkemesinin 2022/2695 Esas sayılı dosyası ile yetkilendirildiği…) 14.İdare 

           Mahkemesinin 2022/2695 Esas sayılı dava dosyasının 15.11.2022 tarihli “yürütmesinin durdurulması” 

            kararının reddi kararı, 

 

Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Merkez Mahallesi, Site 1 Sokak, No:3-5-7, 5122 parsel sayılı taşınmaz için 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespiti yapıldığı anlaşılmış olup, Müdürlüğümüze iletilen ilgi sayılı dilekçe ile anılan taşınmaz için maliklerince 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin “Riskli Yapıların Bulunduğu Parsellerde, Riskli Alanlarda Ve Rezerv Yapı Alanlarında Yapılacak Uygulamalar” başlıklı 15. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca gerekli işlemlerin yapıldığı, 21/01/2022 tarihinde İstanbul 10. Noterliği 05247 no’lu İhtarnamelerin tarafınıza gönderildiği ancak taşınmaz maliklerinin üçte iki çoğunluğu ile alınan 18/01/2022 tarih ve 03960 yevmiye nolu Bina Ortak Karar Tutanağına katılmadığınız belirtilerek Uygulama Yönetmeliğinin 15. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan “ Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; 15/A maddesinde belirtilen usule göre, arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve en az üçte iki çoğunluk ile alınan karar çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Riskli yapılarda ise, anlaşma sağlayan paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrarlanır. ” hükmü gereği maliklerin üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmadığınız gerekçesiyle taşınmazdaki arsa paylarınızın satış işleminin gerçekleştirilmesi istenmiştir. Bu doğrultuda 6306 sayılı Kanunun 6. Maddesinin 1. Fıkrası ile bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15. Maddesinin zikredilen hükmü gereği üçte iki çoğunluk sağlayan hissedarlara açık artırma usulü ile satış işlemi 20.07.2022 tarihinde saat 11:00’de planlanmıştır. Ancak ihale günü ilgi (b) de kayıtlı dilekçe ve eki İstanbul 4.İdare Mahkemesi’nin 2022/1831 Esas sayılı davada , dava konusu satış işleminin yeniden bir karar verilinceye kadar “yürütmesinin durdurulması” kararı verilmiş, ilgi (c) de kayıtlı dilekçe ve eki İstanbul 14.İdare Mahkemesi’nin 2022/1787 Esas sayılı davada , dava konusu satış işleminin yeniden bir karar verilinceye kadar “yürütmesinin durdurulması” kararı verilmiş, (d) de kayıtlı dilekçe ve eki İstanbul 4.İdare Mahkemesi’nin 2022/1830 Esas sayılı davada , dava konusu satış işleminin yeniden bir karar verilinceye kadar “yürütmesinin durdurulması” kararı verilmiş olduğundan söz konusu satış işlemi Müdürlüğümüzce yapılmamıştır. 

Bu kez Müdürlüğümüze iletilen ilgi (e) yazı eki İstanbul 14.İdare Mahkemesinin’nin 1787 Esas sayılı dava dosyasının 11.21.2022 tarihli “yürütmesinin durdurulması” kararının reddi kararı, ilgi (f) yazı eki İstanbul 14.İdare Mahkemesinin’nin 2022/2542 Esas sayılı dava dosyasının 17.11.2022 tarihli “yürütmesinin durdurulması” kararının reddi kararı, ilgi (g) yazı eki İstanbul 14.İdare Mahkemesinin’nin 2022/2695 Esas sayılı dava dosyasının 15.11.2022 tarihli “yürütmesinin durdurulması” kararının reddi kararı, verildiği görülmüş olup, söz konusu taşınmazdaki arsa payı satış işlemini durduracak nitelikte başkaca bir Mahkeme kararı bulunmamaktadır. 

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15/A maddesinin 4.fıkrası(Değişik:RG-19/10/2019-30923) Müdürlük veya İdare, satışın yapılacağı yeri ve zamanı, üçte iki çoğunlukla anlaşan maliklere veya üçte iki çoğunlukla anlaşan maliklere bildirilmek üzere, kendisinin de malik olması şartıyla üçte iki çoğunluğa sahip maliklerin anlaştıkları yükleniciye elden veya maliklerin adreslerine taahhütlü posta yoluyla veya 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ eder. Satışın yapılacağı yer ve zaman satışı izlemek üzere arsa payı satılacak maliklere de bildirilir. Ancak, arsa payı satılacak maliklere tebligat yapılamamış olması veya bu maliklerin satışa izleyici olarak katılmaması satışın geçerliliğine etki etmez ve gıyaplarında yapılan satış işlemi geçerli olur’’ hükmü doğrultusunda bahse konu arsa paylarınız 6306 sayılı Kanunun 6. Maddesinin 1. Fıkrası ile bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15. Maddesinin zikredilen hükmü gereği üçte iki çoğunluk sağlayan hissedarlara açık artırma usulü ile satış işlemi 20.01.2023 tarihinde saat 11:00’de Bahçelievler Belediye Başkanlığı Etüd ve Proje Müdürlüğü’nde (Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi No:48 Bahçelievler/İSTANBUL) adresinde gerçekleştirilecek olup, 6306 sayılı Kanunun 15/A Maddesinin 11. Fıkrasında yer alan“Yapılan ilk satışta anlaşma sağlayan paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, anlaşma sağlayan paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrarlanır hükmü ile gereğince işlemler yapılacaktır. Anayasa Mahkemesinin 40.Maddesine istinaden iş bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde 2577 sayılı Kanunun 7.Maddesine göre İstanbul İdare Mahkemelerine dava açılabileceği gibi aynı kanunun 11.Maddesine göre aynı süre içerisinde Belediye Başkanlığımız nezdinde itiraz edilebileceği hususunu bilgilerinize önemle rica ederiz. 

 

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

2023-01-03