Bahçelievler Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Logosu
İletişim Bilgilerimiz
Hizmet Binası: Şirinevler Mh. Barbaros Cd. No:9 - Yol Tarifi
Teknik Hizmet Binası: Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. No: 48 - Yol Tarifi
Çağrı Merkezi: 444 0 311
Belgegeçer (Faks): 441 94 91 - 441 94 84

Hesap Numaralarımız

Bizi Takip Edin

ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU

ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU

İLAN METNİ

ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU

Sayın; Temel YILDIZ

(Hasan YILDIZ’ın mirasçısı)

 

İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Siyavuşpaşa Mahallesi, 11 pafta, 2413 parsel sayılı taşınmazdaki vefat etmiş olan Hasan YILDIZ’ın mirasçılarından Temel YILDIZ ‘ın arsa payının satış işleminin gerçekleştirileceği yönündeki bildirimin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunmaması sebebiyle tarafınıza Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin “Riskli Yapıların Bulunduğu Parsellerde, Riskli Alanlarda ve Rezerv Yapı Alanlarında Yapılacak Uygulamalar” başlıklı 15. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca gerekli işlemlerin yapıldığı, 13/01/2022 tarihinde Beşiktaş 9. Noterliği 2808 no’lu İhtarnamelerin tarafınıza gönderildiği ancak taşınmaz maliklerinin üçte iki çoğunluğu ile alınan 14/10/2021 tarihli karara katılmadığınız belirtilerek Uygulama Yönetmeliğinin 15. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan “ Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; 15/A maddesinde belirtilen usule göre, arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve en az üçte iki çoğunluk ile alınan karar çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Riskli yapılarda ise, anlaşma sağlayan paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrarlanır. ” hükmü gereği maliklerin üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmadığınız gerekçesiyle taşınmazdaki arsa paylarınızın satış işleminin gerçekleştirilmesi istenmiştir. 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15/A maddesinin 4.fıkrası(Değişik:RG-19/10/2019-30923) Müdürlük veya İdare, satışın yapılacağı yeri ve zamanı, üçte iki çoğunlukla anlaşan maliklere veya üçte iki çoğunlukla anlaşan maliklere bildirilmek üzere, kendisinin de malik olması şartıyla üçte iki çoğunluğa sahip maliklerin anlaştıkları yükleniciye elden veya maliklerin adreslerine taahhütlü posta yoluyla veya 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ eder. Satışın yapılacağı yer ve zaman satışı izlemek üzere arsa payı satılacak maliklere de bildirilir. Ancak, arsa payı satılacak maliklere tebligat yapılamamış olması veya bu maliklerin satışa izleyici olarak katılmaması satışın geçerliliğine etki etmez ve gıyaplarında yapılan satış işlemi geçerli olur’’ hükmü doğrultusunda bahse konu arsa paylarınız 6306 sayılı Kanunun 6. Maddesinin 1. Fıkrası ile bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15. Maddesinin zikredilen hükmü gereği üçte iki çoğunluk sağlayan hissedarlara açık artırma usulü ile satış işlemi 12.01.2023 tarihinde saat 11:00’de Bahçelievler Belediye Başkanlığı Etüd ve Proje Müdürlüğü’nde (Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi No:48 Bahçelievler / İstanbul) adresinde gerçekleştirilecek olup, 6306 sayılı Kanunun 15/A Maddesinin 11. Fıkrasında yer alan “Yapılan ilk satışta anlaşma sağlayan paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, anlaşma sağlayan paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrarlanır hükmü ile gereğince işlemler yapılacaktır.

Anayasa Mahkemesinin 40.Maddesine istinaden iş bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde 2577 sayılı Kanunun 7.Maddesine göre İstanbul İdare Mahkemelerine dava açılabileceği gibi aynı kanunun 11.Maddesine göre aynı süre içerisinde Belediye Başkanlığımız nezdinde itiraz edilebileceği hususunu bilgilerinize önemle

 

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

2022-12-30