İletişim Bilgilerimiz
Hizmet Binası: Şirinevler Mh. Barbaros Cd. No:9 - Yol Tarifi
Teknik Hizmet Binası: Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. No: 48 - Yol Tarifi
Çağrı Merkezi: 444 0 311
Belgegeçer (Faks): 441 94 91 - 441 94 84

Hesap Numaralarımız

Bizi Takip Edin

Temizlik İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeli̇ği̇

Temizlik İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeli̇ği̇

T.C.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Temizlik İşleri Müdürlüğü

 

 

KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

 

Amaç:

MADDE 1- Bu yönetmelik Bahçelievler Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

 

Kapsam:

MADDE 2- Bu yönetmelik Bahçelievler Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile görevli tüm personelin çalışma esaslarını kapsar.

 

Hukuki Dayanak:

MADDE 3-

(1) Bu yönetmelik Anayasanın 124.Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

(2) Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen işler, 2872 sayılı Çevre Kanunu değiştiren 5491 sayılı Kanun ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu kanunların bağlı bulunduğu diğer mevzuat düzenlemeleri ve diğer ilgili kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetkilere dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar:

MADDE 4-

(1) Bu yönetmelikte geçen:

a) Belediye: Bahçelievler Belediye Başkanlığını;

b) İlçe: Bahçelievler Belediyesi İlçe sınırları dahilini;

c) Başkan: Bahçelievler Belediye Başkanını;

d) Başkan Yardımcısı: Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün bağlı

bulunduğu Başkan Yardımcısını;

e) Müdürlük: Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü;

f) Müdür: Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürünü;

g) Temizlik Bölge Sorumlusu: Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün İlçe dahili temizlik sorumlusunu;

h) Ustabaşı:  Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tamir-bakım ustabaşısını;

ı) Usta: Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tamir-bakım ustasını;

i) Baş şoför: Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü baş şoförünü;

j) Personel: Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışanların tümünü;

k) Çevre Mühendisi: Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Mühendisini;

l) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi: Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Taşınır Kayıt ve Kontrol işlerini yürüten personellerini;

m) Ekspektör: Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekspektörünü;

n) Şoför: Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şoförlerini;

o) Yönetmelik: Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni ifade eder.

 

Temel İlkeler:

MADDE 5- (1) Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür:

a) Kaliteli ve insan odaklı hizmet vermek;

b) Şeffaf ve hesap verebilir olmak;

c) Hizmetlerin yapımında yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensipleriyle hareket etmek;

d) Planlı, etkin ve verimli çalışmak, adil ve güler yüzlü olmak;

e) Çağdaş ve sosyal belediyecilik, karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

 

Kuruluş:

MADDE 6 – (1) Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü; sağlıklı ve temiz bir çevrenin oluşması ve çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak, Müdürlük bünyesinde işletilen taşıt ve iş makinalarının bakım-onarım ve yedek parça değişikliklerinin zamanında ve sağlıklı bir şekilde yapılması amacı ile Bakanlar Kurulu’nun 2006/9809 sayılı kararıyla belirlenen “ Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslar”, 22/04/2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu esaslara ilişkin yönetsel yapı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48.Maddesi uyarınca, Belediye Meclisimizin 05/10/2006 gün ve 95 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Teşkilat:

MADDE 7 –

(1) Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Teşkilat Yapısı aşağıdaki şekildedir:

a) Temizlik İşleri Müdürü

b) Çevre Mühendisi

c) İhale Birimi

                d) Muhasebe-Puantörlük Birimi

                e) Yazı İşleri Birimi

            f) Katı Atık – Tadilat Atığı Birimi

g) Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

h) Ekspektörlük ve Depo

ı) Bölge Temizlik Sorumlusu

            - Bölge Sorumlusu (Şirket)

            - Bölge Onbaşısı (Şirket)

            - Diğer Personeller (mevkici, toplamacı, şoför, vb gibi)

i) Tamir-Bakım ve Onarım Ustabaşısı

j) Tamir-Bakım ve Onarım Kısımları

k) Akaryakıt İstasyonu Birimi

l) Araç Yıkama

m) Baş şoför

n) Şoför ve Operatör

o) Sepetli Araç ve Yükleme-Boşaltma Elemanları

 

 

Bağlılık:

MADDE 8-(1) Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü doğrudan Belediye Başkanı’na veya Belediye Başkanı’nın yetkilendireceği Belediye Başkan Yardımcısı’na bağlı çalışır.

 

(2) Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Organizasyon Şeması:

 

 

 

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Personelin Unvan ve Nitelikleri:

MADDE 9-(1) Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir:

a) Temizlik İşleri Müdürü:  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerinde öngörülen hükümler ile “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler il bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre atanır.

b) Memur: KPSS Sınavı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

c) Sözleşmeli Personel: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/b Maddesi ile 5393 sayılı Yasanın 49.Maddesine göre sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

d) İşçi: “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” Hükümlerine göre atanır.

               

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 10-(1) Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü; Bahçelievler Belediyesi Başkanlık Makamınca verilen ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri, kanunlara uygun olarak belirli bir plan ve program dahilinde yürütmekle görevlidir.

 

Müdürlüğün genel olarak görevleri aşağıdaki belirtilmiştir:

a) Müdürlüğe ait çalışma programlarını ve stratejik planları hazırlamak; faaliyetlerin stratejik planlara uygun olarak yapılmasını sağlamak,

b) Müdürlüğe 5018 sayılı yasa ile verilen iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

c) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisini belirlemek; Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

d) Müdürlük ile ilgili ihalelerin sözleşmelerindeki işlerin; sözleşmenin imzalanmasından sonra kanunlara göre yaptırmak, denetlemek, yüklenici firmaya yaptırılan tüm iş ve işlemler için hak ediş düzenlemek; şartnameye aykırılık tespiti durumunda cezai işlem uygulamak,

e) İlçe sınırları dahilinde düzenli olarak tüm cadde ve sokakların çöp, evsel atık ve katı

atıklarının insan ve çevre sağlığını gözetecek şekilde toplanmak ve Aktarma İstasyonu’na nakletmek,

f) İlçe sınırları dahilinde cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması, boş arsaların ve pazar yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması işlemlerinin yapılmasını sağlamak; kaçak dökülen tadilat atıklarını temizlemek ve bu amaçla çalışma plan ve programlarını belirlemek,

g) İlçenin görünümünü bozmayacak ve vatandaşı rahatsız etmeyecek şekilde ana cadde ve sokaklara çöp konteynerleri konulmasını sağlamak; bu konteynerlerin temizlenmesini, yıkanmasını ve dezenfekte edilmesini sağlamak, yeni çöp konteynerleri imal etmek ve eskisini tamir etmek,

h) Çeşitli broşür, resim, afiş, pankart, reklam ve ilan araçları ile kampanyalar düzenlenerek, İlçe sakinlerinin temizliğe katılmalarını sağlamak; izinsiz asılan ve günü geçmiş reklam afiş ve pankartları toplamak,

ı) Karla mücadele kapsamında Başkanlık talimatları doğrultusunda araç ve kiplerin ilgili birimler ile koordineli olarak kar küreme, tuzlama vb. gibi çalışmalarına katılmalarını sağlamak,

i) İlçe dahilinde bulunan cadde ve sokaklarda görünüm açısından bordür ve tretuvar boya çalışmasının yapılmasının sağlanmak,

j) Katı atıkların düzenli olarak toplanmasını ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen standartlar dahilinde uzaklaştırılmasını veya bertarafını sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapmak. Atık bertaraf ücretleri ile ilgili Belediye Meclisi’ne teklifte bulunmak,

Katı atıkların sağlıklı bir biçimde toplanmasını, ayrıştırılmasını, taşınmasını ve bertaraf edilmesini sağlamak; katı atıkların kaynağında azaltılarak geri kazanımlarının sağlanması konusunda plan oluşturarak gerekli çalışmalar yapmak ve desteklemek,

k) İlçede Müdürlüğümüz hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili konularda ilçe halkının, diğer kişi ve kuruluşların çevreye ilişkin istek ve şikayetlerini almak, değerlendirmek, gereğini yerine getirmek ve şikayet sahibine bilgi vermek,

l) İlçenin doğal ve kültürel değerlerini korumak, çevre ve çevre değerlerini bozucu, çevreyi kirletici faaliyetlere engel olmak için gerekli tedbirleri almak,

m) Atık pil ve akümülatörlerin, atık hurda araç lastiklerinin evsel ve diğer atıklardan ayrı toplanarak bertaraf edilmesini sağlamak ve bu konudaki çalışmaları desteklemek,

n) Atık yağların; elektronik atıkların; cam, metal, karton, kağıt vb. gibi atıkların toplanması, denetimi ve takibini yapmak,

o) Ambalaj atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılmasını temin etmek amacıyla plan ve proje hazırlayarak çalışma yapmak,

ö) Çevre konusunda eğitim çalışmaları, araştırmalar yapmak, desteklemek; halkın çevre bilincini geliştirici çalışmalarda bulunmak,

p) Belediyemiz hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla ilçemizin ihtiyaçları dikkate alınarak ihale mevzuatı kapsamında hizmet alımı yoluyla araç ve şoför kiralaması yapmak,

r) Müdürlüğümüz demirbaşlarına kayıtlı tüm araç ve iş makinelerimizin yıllık zorunlu trafik sigortaları, fenni ve egzoz muayeneleri, ruhsatların yenilenmesi, kaza evraklarının takibi gibi resmi prosedürleri eksiksiz olarak tamamlamak,

s) Kurum çalışanlarının gecikmelerinden kaynaklanabilecek her türlü iş aksamalarının önüne geçmek amacıyla sunulan servis hizmetini yürütmek,

ş) İlçemizdeki resmi kurumların ihtiyaçları, okulların eğitim ve kültürel amaçlı faaliyetleri, çeşitli dernek ve vakıfların kar amacı gütmeyen faaliyetleri, ilçemizde faaliyet gösteren amatör kulüplerimizin il içi ve il dışı idman ve müsabakaları, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın il içi ve il dışı cenaze nakilleri için imkanlarımız dahilinde araç desteği sağlamak,

t) Müdürlüğümüz iki baş şoförlük birimimizde bulunan araç yıkama ünitemiz ile araç ve iş makinelerimizi temiz tutmak,

u) İlçemizde oturup yatalak durumunda olmayan, kendi imkanları ile sağlık kurum ve hizmetlerine erişim imkanı bulamayan hasta vatandaşlarımız için araç tahsis ederek ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak,

ü) Belediyemiz ve bazı dış kurumların ( Belediye Meclis Kararı ile) araç, iş makinesi ve ekipmanların akaryakıt ihtiyacını karşılamak,

v) Müdürlüğümüz demirbaşlarına kayıtlı olup sevk ve idaresi Belediyemiz Birimleri ve diğer kurumlar tarafından kullanılan tüm araçlar, iş makineleri ve ekipmanların plaka, ruhsat ve sigorta işlemlerini yapmak; arıza ve bakım kayıtlarının yapılıp bakım-onarım, periyodik kontrol ve yedek parça, madeni yağ temini, belli bir sistem çerçevesinde tamir-bakım kısımlarımızda yapmak. Bakım ve onarımı yapılamayan araç, iş makinesi, ve makinelerin dışarıda yapılmasını sağlamak,

y) Ekonomik ömürlerini doldurmuş araçların, iş makinelerinin, makinelerin, mal ve malzemelerin  ilgili kanun çerçevesinde işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

z) Müdürlüğümüzün yetki ve sorumluluğuna giren mevzuatların gerektirdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu:

MADDE 10-(1) Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü; Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte belirtilen görevlerle ilgili yasalarda belirtilen görevleri yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Müdürün Sorumluluğu:

MADDE 11-(1) Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü, kendisine verilen görevleri yasal mevzuatlara uygun olarak, zamanında yapmak ve neticelendirmek hususunda doğrudan Belediye Başkanı’na ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.

 

Müdürün Görev ve Yetkileri:

MADDE 12-(1) Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek,

b) Müdürlüğün idari ve teknik tüm işlerini; kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve Başkanlık talimatları doğrultusunda idare etmek,

c) Görev alanı dahilinde üst yöneticilere bilgi vermek,

d) İlgili mevzuat, yetki ve yönetmelikler çerçevesinde uygulama projeleri geliştirmek,

e) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek plan ve programları yapmak ve çalışmaların programa uygunluğunu sağlamak,

f) Birimler arası koordinasyonu sağlayıcı tedbirler almak ve yapılan işleri denetlemek,

g) Görevi ile ilgili azami itinayı ve dikkati göstermek, personelin çalışma saatlerini denetlemek ve moral motivasyonunu arttırmaya yönelik tedbirler almak, elemanların eğitim ihtiyacını tespit etmek ve eğitimlerini sağlamak suretiyle birim içi verimi arttırmak,

h) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derecede imza yetkisine sahip olmak,

ı) Yapılacak işleri planlamak ve buna uygun iş akış programı hazırlatmak ve programa uyumunu denetlemek,

i) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahip olmak,

j) Müdürlük personelinin görevlerini tam yapmaları için iş bölümü, özlük ve muamelat işlerini mevcut mevzuat kapsamında yürütmek; sorumluluk ve yetkilerinin her kademe derecesinde dağıtarak koordinasyonu sağlamak,

k) Yönetmelik, stratejik plan, bütçe, performans programı ve faaliyet raporu hazırlatıp Başkanlığa sunmak; hazırlanan yıllık faaliyet raporları hakkında İç Kontrol Güvence Beyanı vermek,

l) Müdürlüğün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yapılan harcamalarda, harcama yetkilisi sıfatıyla gerekli işlemleri yapmak,

m) Toplumu bilinçlendirmek amacıyla müdürlüğün çalışmaları ve faaliyet alanlarıyla ilgili yazılı ve görsel materyaller bastırmak,

n) Yasalarla verilen ek görev ve sorumlulukları yapmak,

o) Görevi ile ilgili süreçleri Bahçelievler Belediyesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.

 

Personelin Görev ve Sorumlulukları:

MADDE 13- Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan personel kendilerine verilen görevleri kanunlar, yönetmelikler, tüzükler, Genelge ve Bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirlerin emirleri doğrultusunda zamanında ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

(1) Çevre Mühendisi:

a) Bahçelievler Belediye Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak 2872 sayılı Çevre Kanunu esaslarına göre ilçemiz dahilinde çevreyi korumak; iyileştirmek; hava, su, toprak, gürültü ve görüntü kirliliklerini tespit ve kontrol etmek; çevre eğitim çalışmalarında bulunmak,

b) İlçe halkının, diğer kişi ve kuruluşların çevreye ilişkin dilek ve şikayetlerini almak, değerlendirmek, gereğini yerine getirmek ve şikayet sahibine bilgi vermek. Aylık rutin arşiv kontrolü yaparak diğer müdürlüklerden dönüş olmayan evrakların takibini yapmak,

c) Katı atıkların kaynağında azaltılarak geri kazanımlarının sağlanması konusunda oluşturulan plan doğrultusunda gerekli çalışmalar yapmak; Çevre Şehircilik Bakanlığına sunulması için izleme yazılarını oluşturmak,

d) Atık pil ve akümülatörlerin, atık hurda araç lastiklerinin, bitkisel atık yağların, elektrik ve elektronik atıkların, evsel ve diğer atıklardan ayrı toplanarak bertaraf edilmesini sağlamak ve bu konudaki çalışmaları yapmak,

e) Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon vb. gibi görevlendirmelerde yer almak,

f) Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak; arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak,

g) Birim bünyesinde yürütülen ilçe dahili temizlik faaliyetleri hakkında her an bilgi ve görüş bildirecek şekilde işlere hakim olmak,

h) İlgili seminerlere katılmak, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uymak,

ı) Günlük mevzuat ve Resmi Gazete’nin takip edilmesi,

i) Gizlilik İlkesini prensip edinmesi,

j) Kalite ve Sorumluluk İlkesini prensip edinmesi.

 

(2) İhale Birimi:

a) Bahçelievler Belediye Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda gerekli çalışma ve araştırmaları yaparak ihalelerin ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun biçimde hazırlanması ve sonuçlandırılmasını sağlamak. Müdürlüğümüzün acil ihtiyaçları doğrultusunda gerekli mal ve hizmetin 22/d Doğrudan Alım Yolu ile temin edilmesini sağlamak,

b) Sonuçlanan ihalelerin aylar itibari ile hak edişlerini düzenlemek ve kontrol etmek,

c) İhaleler kapsamında çalışan personellerin özlük işlerinin takibini yapmak,

d) İlçenin tüm temizlik hizmetlerini yürüten yüklenicinin iş ve işlemlerini sözleşme doğrultusunda takip ve kontrol etmek; şartnameye aykırılık tespit edildiğinde cezai işlem uygulamak,

e) İhale dosyalarının yer teslim ve kesin kabul işlemlerini yapmak,

f) Hak edişleri, plan ve programa bağlı olarak doğru ve zamanında, yasalara uygun olarak hazırlamak,

g) Günlük mevzuat ve Resmi Gazete’nin takip edilmesi,

h) Mevzuat kapsamında değişiklikleri uygulamak,

ı) İlgili seminerlere katılarak görev bilgisini güncel tutmak,

i) Birimi ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak ve cevap vermek,

j) İç Kontrol Uyum Eylem Planı Koordinasyonunu, değerlendirmesini ve izleme çalışmalarını yürütmek,

k) İç Kontrol Mevzuatına ilişkin yayınları sürekli izlemek ve bilgilerini güncelleştirmek,

l) Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon, avans mutemetliği vb. gibi görevlendirmelerde yer almak,

m) Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak,

n) Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak; arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak,

o) Yıllık Mali Faaliyet Raporunu hazırlamak,

ö) Stratejik Plan Çalışmalarının yürütmek ve ilgili müdürlüğe göndermek,

p) Yıllık Mali Gider Bütçesini hazırlamak ve onaya sunmak,

r) Gizlilik İlkesini prensip edinmek,

s) Kalite ve Sorumluluk İlkesini prensip edinmek.

 

(3) Muhasebe-Puantörlük Birimi:

a) Bahçelievler Belediye Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak işçi personellerin puantajlarını hazırlanmak, maaşlarını hesaplayıp bordro ve maaş fişlerini hazırlanmak, sigorta birimlerini hazırlamak, emekli olan personelin emeklilik işlemlerini hazırlayıp sonuçlandırmak,

b) Müdürlüğümüz personellerin yıllık izin belgelerini hazırlamak ve raporlarını İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne iletmek,

c) Müdürlüğümüz personelleri ile ilgili tüm yazışma ve işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak,

d) Fazla çalışma yapan personelin saat mesai onaylarını hazırlamak,

e) Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon, avans mutemetliği vb. gibi görevlendirmelerde yer almak,

f) Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak; arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak,

g) Gizlilik İlkesini prensip edinmek,

h) Kalite ve Sorumluluk İlkesini prensip edinmek.

 

(4) Yazı İşleri Birimi:

a) Bahçelievler Belediye Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak Başkanlık ve Müdürlük adına gelen tüm resmi evrak, dilekçe, dosya vb. gibi evrakları teslim almak, bilgisayara kaydını yapmak ve ilgili yerlere dağıtımını yapmak,

b) Müdürlükler ve diğer kurumlar arası yazışmaları ve evrak takip işlerini yapmak,

c) Gelen-giden evrak ve dosyalarının havale ve dosyalama işlemlerini yürütmek,

d) Müdürlüğün yapılacak tüm işlemlerini önceliklerine göre sıralayarak hazırlamak, cevaplandırmak ve dosyalama işlemlerini yaparak arşivde muhafazasını sağlamak,

e) Müdürlüğe gelen şikayetleri (dilekçe, telefon, sözlü, e-mail, sistem vb. gibi) Müdüre veya ilgili personellere yönlendirerek süresinde cevap verilmesini sisteme girilmesini sağlamak,

f) Müdürün kendisine tevdi ettiği diğer görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmak,

g) Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon, avans mutemetliği vb. gibi görevlendirmelerde yer almak,

h) Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak; arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak,

ı) Gizlilik İlkesini prensip edinmek,

i) Kalite ve Sorumluluk İlkesini prensip edinmek.

 

(5) Sanayi İşyeri Katı Atık-Tadilat Atığı Birimi:

a) Bahçelievler Belediye Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak sanayi işyeri ile Belediyemiz arasında Zabıta Müdürlüğü Personeli vasıtasıyla sözleşme yapmak ve tahakkuklandırmak; yapılan katı atık sözleşmesine istinaden tahsil edilen ücretlerin takibini yapmak,

b) İlçemiz dahilinde vatandaş ve iş yerlerinin tadilat ve moloz atıkları ile ilgili ödemelerin takibi ve makbuzları muhafaza etmek,

c) Atık bertaraf ücretleri ile ilgili Belediye Meclisi’ne teklifte bulunmak,

d) Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon, avans mutemetliği vb. gibi görevlendirmelerde yer almak,

e) Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak; arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak,

f) Gizlilik İlkesini prensip edinmek,

g) Kalite ve Sorumluluk İlkesini prensip edinmek.

 

(6) Taşınır Kayıt Yetkilisi (1 ve 3 No’lu Ambar):

a) Bahçelievler Belediye Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak İhale Birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki depolarda muhafaza etmek,

b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,

c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak; bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek,

d) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

e) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya vb. gibi tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

f) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek; sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

g) Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon, avans mutemetliği vb. gibi görevlendirmelerde yer almak,

h) Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak; arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak,

ı) Gizlilik İlkesini prensip edinmek,

i) Kalite ve Sorumluluk İlkesini prensip edinmek.

 

(7) Taşınır Kayıt Yetkilisi (2 No’lu Ambar):

a) Bahçelievler Belediye Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak İhale Birimince edinilen akaryakıt ve madeni yağlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,

b) Akaryakıt ve madeni yağların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak; bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek,

c) Akaryakıt istasyonu sorumlusunun talebi doğrultusunda firmadan akaryakıt talebinde bulunmak,

d) Teslim alınan ve şehirlerarası cenaze, kültürel gezi vb. gibi durumlarda şehir dışından araçlara alımı yapılan akaryakıtların hak edişlerini hazırlayıp sonuçlandırmak,

e) Tüketime verilmesi uygun görülen akaryakıt ve madeni yağları ilgililere teslim etmek,

f) Akaryakıt ve madeni yağların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya vb. gibi tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

g) Kullanımda bulunan akaryakıt ve madeni yağları bulundukları yerde kontrol etmek; sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

h)Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon, avans mutemetliği vb. gibi görevlendirmelerde yer almak,

ı) Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak; arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak,

i) Gizlilik İlkesini prensip edinmek,

j) Kalite ve Sorumluluk İlkesini prensip edinmek.

 

(8) Taşınır Kontrol Yetkilisi:

a) Bahçelievler Belediye Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak taşınır kayıt ve işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek,

b) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak,

c) Taşınır Kayıt Yetkilileri ile Taşınır Kontrol Yetkilileri, düzenledikleri ve imzaladıkları belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı birlikte sorumludurlar,

d) Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon, avans mutemetliği vb. gibi görevlendirmelerde yer almak,

e) Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak; arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak,

f) Gizlilik İlkesini prensip edinmek,

g) Kalite ve Sorumluluk İlkesini prensip edinmek.

 

(9) Akaryakıt İstasyon Sorumlusu:

a) Bahçelievler Belediye Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak Belediye araçlarının ve iş makinelerinin akaryakıt ihtiyacının tespitini ve kontrollerini yapmakla yükümlüdür,

b) Akaryakıt istasyonundan yakıt alan araçların sisteme kaydı yapılıp plakalarına çıkarılan akaryakıt talep ve teslim fişinin tam, eksiksiz ve bir önceki km doğruluğunu kontrol etmek,

c) Akaryakıt talep ve teslim fişi olmayan hiçbir araç, iş makinesi ve makineye akaryakıt verilmeyecektir,

d) Mesai saati bitimi yakıt pompa kapanışı yapıldıktan sonra kesinlikle akaryakıt verilmeyecektir,

e) Mesai saati dışı hizmet aracına akaryakıt verilmesi zaruri durumlarda tutanak ile verilecektir,

f) Günlük verilen akaryakıtı sisteme girmek,

g) Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı ve görevlendirmelerde yer almak,

h) 2 No’lu Taşınır Kayıt Yetkilisi ile periyodik ve yıl sonu akaryakıt hareketlerinin karşılaştırmalarını yapmak,

ı) Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak; arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak,

i) Gizlilik İlkesini prensip edinmek,

j) Kalite ve Sorumluluk İlkesini prensip edinmek.

 

(10) Ekspektör:

a) Bahçelievler Belediye Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak Müdürlüğümüz demirbaşlarına kayıtlı olup Belediyemiz tüm birimlerinde ve dış kurumlarda (Belediye Meclis kararı ile verilen) çalışan arızalı araç, iş makinesi ve makinelerin giriş-çıkış kayıtlarını yapmak; araç dosyalarını tutmak; talep formu düzenlemek;

b) Günlük, haftalık, aylık araç tamir-bakım ve akaryakıt sarfiyatı dahil faaliyet raporu düzenlemek,

c) Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı ve görevlendirmelerde yer almak,

d) Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak; arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak,

e) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uymak; koruyucu eşya ve teçhizatı kullanmak,

f) Gizlilik İlkesini prensip edinmek,

g) Kalite ve Sorumluluk İlkesini prensip edinmek.

 

(11) Temizlik Bölge Sorumlusu:

a) Bahçelievler Belediye Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak katı atık hizmetlerini yürüten yüklenicilerin çalışmalarını sözleşmeye uygun olarak takip ve kontrol ederek bilgi vermek; ilçe genelinin temizlik hizmetinin yürütülmesinde müdüre karşı sorumlu olmak,

b) İlçemiz dahilindeki temizlik ekiplerini denetlemek, koordine ve kontrol etmek,

c) İlçemiz dahilinde bulunan görüntü kirliliği yaratan alanların temizlik, yıkama, süpürme vb. gibi hizmetlerini koordine etmek ve gördürmek,

d) Temizlik araçlarının ve elemanlarının çalışma saatlerini ve görev yerlerini denetleyerek iş akışını sağlamak, ilçe sakinlerinin istek ve şikayetlerini gidermek,

e) Ekip çalışmasını koordine ederek verimliliği arttırmak,

f) Birim bünyesinde yürütülen ilçe dahili temizlik faaliyetleri hakkında her an bilgi ve görüş bildirecek şekilde işlere hakim olmak,

g) Temizlik hizmeti verirken halkın sağlığını bozacak ve rahatsızlık verecek şekilde çalışma yapılmamasını sağlamak,

h) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uymak; koruyucu eşya ve teçhizatı kullanmak.

 

(12) Temizlik Bölge Sorumlusu (Şirket):

a) İlçe dahilinde kendi sorumluluk alanındaki temizlik ekiplerini koordine etmek ve denetlemek,

b) Günlük çalışma programlarının takibini yapmak,

c) Ekip çalışmalarını koordine ederek verimliliği arttırmak,

d) Cadde, sokak ve boş arsaların temizlenmesini süpürülmesini sağlamak,

e) Cadde ve sokakların araçlarla süpürülmesini ve yıkanmasını sağlamak,

f) Bölge genelinde bulunan konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlamak,

g) Temizlik şikayetlerinin değerlendirilmesini ve giderilmesini sağlamak,

h) Çalışan personelin İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması hususunda azami özen göstermek ve çalışan personellerin çalışma alanlarında iş güvenliğini aldırarak herhangi bir iş kazasına mahal verilmemesini sağlamak.

 

(13) Temizlik Bölge Onbaşı (Şirket):

a) İlçe dahilinde kendi sorumluluk alanındaki temizlik ekiplerini koordine etmek ve denetlemek; bölge sorumlusuna bilgi vermek,

b) b) Günlük çalışma programlarının takibini yapmak,

c) Ekip çalışmalarını koordine ederek verimliliği arttırmak,

d) Cadde, sokak ve boş arsaların temizlenmesini süpürülmesini sağlamak,

e) Cadde ve sokakların araçlarla süpürülmesini ve yıkanmasını sağlamak,

f) Bölge genelinde bulunan konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlamak,

g) Temizlik şikayetlerinin değerlendirilmesini ve giderilmesini sağlamak,

h) Çalışan personelin İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması hususunda azami özen göstermek ve çalışan personellerin çalışma alanlarında iş güvenliğini aldırarak herhangi bir iş kazasına mahal verilmemesini sağlamak.

 

(14) Çöp Toplama İşçisi:

a) Sorumlu olduğu bölge sorumlusu ve şoförlerin vermiş oldukları hizmet, görev ve talimatları yerine getirmek,

b)Çöp toplama aracının bölgesinde çöp toplama işi yapmak,

c) Gece pazar yerlerinin temizliğini yapmak,

d) Mahalle araları ve dar sokaklarda şoföre muavinlik yapmak,

e) İş elbisesi ve koruyucu teçhizatı ile çalışmak; mesai saatlerine riayet etmek,

f) Çalışma esnasında kesinlikle hurda ve kullanılmak üzere eşya toplamamak,

g) Araç şoförlerini amiri kabul edip onların talimatlarına riayet etmek,

h) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uygun olarak çalışmak,

ı) Araç arkası basamaklarda iken sigara içmek vb. gibi hareketlerden kaçınmak,

i) Çöp arabasına konteynerin takılması, dökülmesi, konteynerin yerine çekilmesinde hızlı hareket etmemek ve konteyner altlarının temizliğini yapmak.

 

(15) Mevkici (Süpürgeci):

a) Sorumlu olduğu bölge sorumlusunun vermiş olduğu hizmet, görev ve talimatları yerine getirmek,

b) Kendisine verilen bölge dahilinde eller süpürme işini yapmak,

c) Gece pazar yerlerinin temizliğini yapmak,

d) Ekip ile yapılan süpürme çalışmasında ekip başının verdiği görevi yerine getirmek,

e) İş elbisesi ve koruyucu teçhizatı ile çalışmak; mesai saatlerine riayet etmek,

f) Çalışma esnasında kesinlikle hurda ve kullanılmak üzere eşya toplamamak,

g) Kılık kıyafet ve disiplin talimatlarına riayet etmek,

h) Onbaşıları amiri kabul edip onların talimatlarına riayet etmek,

ı) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uygun olarak çalışmak,

i) Bölgede görevi haricinde kendi sorumluluk alanına girmeyen işi yapmamak.

 

(16) Tamir-Bakım Kısımları Ustabaşı:

a) Bahçelievler Belediye Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak Müdürlüğe bağlı atölye kısımlarının imkanları ile yapılan iş ve işlemleri sevk ve idare etmek; sorumlu olmak,

b) Atölyelerde yapılan iş ve işlemlere yönelik ek mesai çizelgelerini hazırlamak,

c) İş emri ile kabul edilen araç ve iş makinelerinin arızalarının tüm tamir bakım kısımları kapsamında tespitini sağlamak,

d) Birimi tarafından yapılamayan bakım-onarım çalışmalarının dışarıda yapılmasını sağlamak,

e) Taşıt ve iş makinelerinin bakım-onarım için sökülmesi sırasında belirtilen arızaların olup olmadığını ya da başka aksaklıklar bulunup bulunmadığını kontrol etmek; çalışanlar için gerekli olan yedek parça, makine, aksam vb. gibi malzemelerin kalitesine ve miktarına ilişkin ustaların düzenleyeceği istek fişlerini incelemek,

f) Bakım-onarım faaliyetlerinin tam ve eksiksiz yapıldığının kontrol edilmesinden sorumludur,

g) Atölyelerde bakım-onarımı yapılan araç ve iş makinelerinin ihtiyaç duyulan yedek parça, akü, lastik vb. gibi malların temini için İhale Birimi ile irtibata geçmek,

h) Müdürlüğümüz demirbaşlarında bulunup arızalanan, yolda kalan veya kaza yapan taşıt ve iş makinelerine yönelik tamir-bakım ekibi oluşturmak ile ilgili araca yerinde müdahale mümkün değilse atölyeye sevkini sağlamak,

ı) Atölyelerde ve bağlı alanlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlem almak; uygulamak ve uygulatmak,

i) Komisyonlarda görev almak,

j) Araçlara verilen akaryakıtın kontrol ve takibini yapmak; talimat vermek ve görülen herhangi bir aksaklığa müdahale etmek,

k) Yükleme-boşaltma, pankart asma ve araç yıkama bölümlerine bağlı bulunan kısım ve kişilerdir,

l) Yöneticisi tarafından görevlendirildiği görevlendirmelerde yer almak,

m) Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak; arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak,

n) Gizlilik İlkesini prensip edinmek,

o) Kalite ve Sorumluluk İlkesini prensip edinmek.

 

(17) İş Makinesi Tamir-Bakım ve Onarım Ustası:

a) Bahçelievler Belediye Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak Müdürlüğümüz demirbaşlarına kayıtlı tüm iş makinesi ve makinelerin motor aksamı, hidrolik donanımları vb. gibi atölye imkanları dahilinde tamir- bakım ve onarımlarını yapmak,

b) Bu kısımda tamir-bakım ve onarımları yapılıp biten iş makineleri tamir-bakım ve onarımı yapan usta nezaretinde iş makinesinin kullanıcısı operatör tarafından kullanılıp test yapıldıktan sonra “Tam ve eksiksiz olarak teslim aldım” İmzasından sonra iş makinesi kullanıcısına teslim edilir. İmzalanan iş emrini de ekspektörlüğe teslim eder.

c) Verilen görev ve yaptığı iş il ilgili Ustabaşısına karşı sorumludur,

d) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uymak; koruyucu eşya ve teçhizatı kullanmak,

e) Çalışma ortamının, alet ve makinelerin güvenli ve önlem alarak çalıştırılmasından sorumludur.

f) Yöneticisi tarafından görevlendirildiği görevlendirmelerde yer almak,

h) Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak,

ı) Gizlilik İlkesini prensip edinmek,

i) Kalite ve Sorumluluk İlkesini prensip edinmek.

 

(18) Taşıt-Araç Tamir-Bakım ve Onarım Ustası:

a) Bahçelievler Belediye Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak Müdürlüğümüz demirbaşlarına kayıtlı tüm hizmet araçlarının atölye imkanları dahilinde tamir-bakım ve onarımlarını yapmak,

b) Bu kısımda tamir-bakım ve onarımları yapılıp biten taşıt-araç tamir-bakım ve onarımı yapan usta nezaretinde taşıt-araç kullanıcısı şoför tarafından kullanılıp test yapıldıktan sonra “Tam ve eksiksiz olarak teslim aldım” İmzası ile taşıt-araç kullanıcısına teslim edilir. İmzalanan iş emrini de ekspektörlüğe teslim edilir.

c) Verilen görev ve yaptığı iş il ilgili Ustabaşısına karşı sorumludur,

d) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uymak; koruyucu eşya ve teçhizatı kullanmak,

e) Çalışma ortamının, alet ve makinelerin güvenli ve önlem alarak çalıştırılmasından sorumlu olmak,

f) Yöneticisi tarafından görevlendirildiği görevlendirmelerde yer almak,

h) Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak,

ı) Gizlilik İlkesini prensip edinmek,

i) Kalite ve Sorumluluk İlkesini prensip edinmek.

 

(19) Taşıt-Araç ve İş Makinesi Elektrikçisi:

a) Bahçelievler Belediye Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak Belediyemiz demirbaşlarına kayıtlı araç ve taşıtların elektrik aksamlarının bakım ve onarımlarını yapmak,

b) Ekspektörlükte düzenlenen ve Ustabaşı tarafından sevk edilen iş emri ile araç ve taşıtların bakım ve onarımını yapmak; bu esnada gerekli görüldüğünde yedek parça ve malzeme tespitini yapmak; yedek parça istek formunu doldurmak,

c) Talep edilen ve uygun görülen yedek parça ve malzeme, araç üzerine uygulandıktan sonra iş emrine kullanılan yedek parça ve malzemeleri yazmak,

d) Bu kısımda tamir-bakım ve onarımları yapılıp biten iş makinesi, taşıt-araç tamir-bakım ve onarımı yapan usta nezaretinde iş makinesi, taşıt-araç kullanıcısı şoför tarafından kullanılıp test yapıldıktan sonra “Tam ve eksiksiz olarak teslim aldım” İmzası ile iş makinesi, taşıt-araç kullanıcısına teslim edilir. İmzalanan iş emrini de ekspektörlüğe teslim edilir.

e) Verilen görev ve yaptığı iş il ilgili Ustabaşısına karşı sorumludur,

f) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uymak; koruyucu eşya ve teçhizatı kullanmak,

g) Çalışma ortamının, alet ve makinelerin güvenli ve önlem alarak çalıştırılmasından sorumlu olmak,

h) Yöneticisi tarafından görevlendirildiği görevlendirmelerde yer almak,

ı) Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak,

i) Gizlilik İlkesini prensip edinmek,

j) Kalite ve Sorumluluk İlkesini prensip edinmek.

 

(20) Araç ve İş Makinesi Lastikçisi:

a) Bahçelievler Belediye Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak Belediyemiz bünyesindeki araç ve taşıtların lastiklerinin değişim ve onarımlarını yapmak,

b) Ekspektörlükte düzenlenen ve Ustabaşı tarafından sevk edilen iş emri ile araç ve taşıtların bakım ve onarımını yapmak; bu esnada gerekli görüldüğünde yedek parça ve malzeme tespitini yapmak; yedek parça istek formunu doldurmak,

c) Talep edilen ve uygun görülen yedek parça ve malzeme, araç üzerine uygulandıktan sonra iş emrine kullanılan yedek parça ve malzemeleri yazmak,

d) Bu kısımda tamir-bakım ve onarımları yapılıp biten iş makinesi, taşıt-araç tamir-bakım ve onarımı yapan usta nezaretinde iş makinesi, taşıt-araç kullanıcısı şoför tarafından kullanılıp test yapıldıktan sonra “Tam ve eksiksiz olarak teslim aldım” İmzası ile iş makinesi, taşıt-araç kullanıcısına teslim edilir. İmzalanan iş emrini de ekspektörlüğe teslim edilir.

 

e) Verilen görev ve yaptığı iş il ilgili Ustabaşısına karşı sorumludur,

f) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uymak; koruyucu eşya ve teçhizatı kullanmak,

g) Çalışma ortamının, alet ve makinelerin güvenli ve önlem alarak çalıştırılmasından sorumlu olmak,

h) Yöneticisi tarafından görevlendirildiği görevlendirmelerde yer almak,

ı) Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak,

i) Gizlilik İlkesini prensip edinmek,

j) Kalite ve Sorumluluk İlkesini prensip edinmek.

 

(21) Kaynak Ustasının Görev ve Sorumlulukları:

a) Bahçelievler Belediye Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak Müdürlük bünyesindeki kaynakhane bölümünde metal konteyner üretimi yapmak; ilçe genelinde bakıma ihtiyacı olan konteynerlerin bakımını yapmak,

b) Ekspektörlükte düzenlenen ve Ustabaşı tarafından sevk edilen iş emri doğrultusunda demirbaşlarımıza kayıtlı  araçların ve diğer metal işlerin bakım ve onarımını yapmak; bu esnada gerekli görüldüğünde yedek parça ve malzeme tespitini yapmak; yedek parça istek formunu doldurmak,

c) Bu kısımda tamiri yapılıp biten iş makinesi, taşıt-araç tamiri yapan usta nezaretinde iş makinesi, taşıt-araç kullanıcısı şoför tarafından kullanılıp test yapıldıktan sonra “Tam ve eksiksiz olarak teslim aldım” İmzası ile iş makinesi, taşıt-araç kullanıcısına teslim edilir. İmzalanan iş emrini de ekspektörlüğe teslim edilir.

d) Verilen görev ve yaptığı iş il ilgili Ustabaşısına karşı sorumludur,

e) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uymak; koruyucu eşya ve teçhizatı kullanmak,

f) Çalışma ortamının, alet ve makinelerin güvenli ve önlem alarak çalıştırılmasından sorumlu olmak,

g) Yöneticisi tarafından görevlendirildiği görevlendirmelerde yer almak,

h) Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak,

ı) Gizlilik İlkesini prensip edinmek,

i) Kalite ve Sorumluluk İlkesini prensip edinmek.

 

(22) Boyacı Ustasının Görev ve Sorumlulukları:

a) Bahçelievler Belediye Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak Müdürlüğümüz bünyesinde tamir-bakım ve onarımı araç ve taşıtların oto boyasını, diğer imalat ve tamiri yapılan konteyner, tabela, bariyer vb. gibi malzemelerin boyasını ve gerektiğinde yazı yazma işlemi yapmak,

b) Ekspektörlükte düzenlenen ve Ustabaşı tarafından sevk edilen iş emri doğrultusunda araçların ve boyanabilecek malzemelerin boyasını ve bakımını yapmak; bu esnada gerekli görüldüğünde boya malzemelerinin tespitini yapmak; yedek parça istek formunu doldurmak,

c) Talep edilen ve uygun görülen boya malzemeleri, araç ve diğer boyanabilen malzemelerin üzerine uygulandıktan sonra kullanılan yedek parça ve malzemeleri iş emrine yazmak,

d) Bu kısımda tamiri yapılıp biten iş makinesi, taşıt-araç tamiri yapan usta nezaretinde iş makinesi, taşıt-araç kullanıcısı şoför tarafından kullanılıp test yapıldıktan sonra “Tam ve eksiksiz olarak teslim aldım” İmzası ile iş makinesi, taşıt-araç kullanıcısına teslim edilir. İmzalanan iş emrini de ekspektörlüğe teslim edilir.

d) Verilen görev ve yaptığı iş il ilgili Ustabaşısına karşı sorumludur,

e) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uymak; koruyucu eşya ve teçhizatı kullanmak,

f) Çalışma ortamının, alet ve makinelerin güvenli ve önlem alarak çalıştırılmasından sorumlu olmak,

g) Yöneticisi tarafından görevlendirildiği görevlendirmelerde yer almak,

h) Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak,

ı) Gizlilik İlkesini prensip edinmek,

i) Kalite ve Sorumluluk İlkesini prensip edinmek.

 

(23) Trafik İşleri Sorumlusu:

a) Bahçelievler Belediye Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak Müdürlüğümüz demirbaşlarına kayıtlı ve Müdürlüğümüz tarafından hizmet yolu ile kiralanan tüm araç ve iş makinelerinin yıllık zorunlu trafik sigortalarının ayrıca kiralık araçların kasko poliçelerinin takibini yapmak ve ilgili birime bilgi vermek,

b) Araçların fenni ve egzoz muayenelerinin takibini yapmak ve eksiksiz olarak tamamlamak,

c) Resmi araçların kazalarına refakat etmek ve raporlarını kontrol etmek,

d) Şartlı-şartsız araç ve iş makinesi kabullerinde, ekonomik ömrünü doldurmuş araç ve iş makinelerinin satışlarında işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak,

e) Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı ve görevlendirmelerde yer almak,

f) Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak; arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak,

g) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uymak; koruyucu eşya ve teçhizatı kullanmak,

h) Gizlilik İlkesini prensip edinmek,

ı) Kalite ve Sorumluluk İlkesini prensip edinmek.

 

(24) Baş şoför:

a) Bahçelievler Belediye Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak araçların periyodik (günlük, haftalık, km vb. gibi) bakımlarını yaptırarak her an göreve hazır bulundurulmasını sağlamak,

b) Araçların temizliğinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak,

c) Sorumlu olduğu araçlarda şoförün kişisel teçhizatının hazır bulundurulmasını sağlamak,

d) Şoförlerin görevlendirilmesini planlamak ve bu planın uygulanmasını sağlamak,

e) Araçlardaki donanımların, araç-gereç ve ekipmanların uygun kullanımını sağlamak ve denetlemek,

f) Görev dönüşünde araçların yakıt ikmali dahil eksikliklerinin giderilerek tekrar göreve hazır hale getirilmesini sağlamak,

g) Araçların arızalanmaları durumunda arızaların giderilmesini sağlamak,

h) Şoförlerin disiplin, eğitim ve yönetiminden, araçların arızasız şoförlere devir ve tesliminden sorumludur,

ı) Araçların kış zamanı gelmeden önce kış şartlarına hazırlıklarını tamamlatıp araçlardaki eksikliklerin giderilmesini sağlamak,

i) Şoförlerin kış şartlarında araçlarını çalıştırmadan önce neler yapmaları gerektiğini anlatmak ve uygulatmak,

j) Her Çarşamba günü Müdürlüğümüzün şoförleri araçlarının ve ekipmanlarının temizlik, bakım ve kontrol günü olup uzun yolda veya yoğunluktan dolayı bu işlemleri yapamayan araçlara Perşembe günü yapılmasını sağlamak ve denetlemek,

k) Diğer resmi kurum, okul, vakıf, dernek, spor kulüpleri ve diğer kuruluşların dilekçe ile taleplerini programlamak; program ve imkanlar dahilinde karşılamak,

l) Araçların görev kağıtlarını düzenlemek, görevlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

m) Verilen görevlerin şoförler tarafından yerinde ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak,

n) Araçların günlük çalışma ve faaliyet kayıtlarını tutmak,

o) Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu tüm faaliyetlerin yürütülmesinde Müdüre karşı sorumludur,

ö) Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak; arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak,

p) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uymak,

r) Gizlilik İlkesini prensip edinmek,

s) Kalite ve Sorumluluk İlkesini prensip edinmek.

 

(25) Şoför:

a) Bahçelievler Belediye Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak sorumluluğunda bulunan araçları, hizmet araçları dahilinde verilen talimatlar doğrultusunda teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak,

b) Araçların bakım, temizlik ve basit onarımlarını yaparak her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak,

c) Aracın zamanından önce periyodik bakımı ve trafik muayenelerinin yaptırılması için Baş şoföre bilgi vermek,

d) Aracın her an göreve hazır olması için motor yağ seviyesi kontrolü, araçta bulunan yağ bakım kartındaki km ile araç kilometresini karşılaştırmak; fren hidroliği, hava kaçağı kontrolü, lastik ve bijonların kontrolü, araç lambalarının kontrolü, yakıt dolum esnasında araç kilometresinin akaryakıt istasyonuna bildirilmesi gibi kontrolleri yapmak; sürekli bakımlı ve yakıt ikmali yapılmış durumda tutulmasından, görev dönüşü bakımlarının ve emniyet kontrollerinin yapılmasından, aracın uygun şekilde park yerine bırakılmasından ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasından sorumludur.

e) Zira kontrollerinde ve kullanımlarında bir arıza tespit edilirse baş şoförü ile birlikte araç bakım-onarım istek talebi düzenleyerek Tamir-Bakım Birimine başvurulacaktır.

f) Sorumluluğundaki aracın kaza yapması halinde karşılıklı rapor tutarak veya emniyeti kaza yerine çağırarak gerekli raporları tutturmak ve baş şoföre bilgi vermek,

g) Taşıt Görev Formu almadan ve Görev Takip Defteri imzalanmadan hiçbir araçla hizmete çıkmamak; görev kağıdında belirtilen sınırların dışına çıkmamak,

h) Şoför araç kullanırken emniyet kemerini takacak, çok acil olmadıkça cep telefonu ile görüşmeyecek, sigara içmeyecek, kılık kıyafet düzgün olacaktır,

ı) Aracın arızalanması halinde baş şoföre bilgi verecek ve Arıza Tespit Formu düzenleyerek tamir ettirecek,

i) Aracı ile emniyetli yük taşıma ağırlığının sınırında veya üzerinde yük taşımayacaktır,

j) Aracı ile yolcu taşıyan şoför, hostes koltuğu hariç ayakta yürüyebilen çocuklar da dahil olmak üzere koltuk sayısı kadar yolcu taşıyacaktır,

k) Şoför; kendisine verilen görevlerin zamanında, düzenli ve mevzuata uygun olarak yürütülmesinden, kendisine teslim edilen aracın talimatlara uygun olarak kullanılmasından, bakımından ve emniyetinden baş şoföre karşı sorumludur,

l) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uymak,

m) Gizlilik İlkesini prensip edinmek,

n) Kalite ve Sorumluluk İlkesini prensip edinmek.

 

(26) Sepetli Araç Yükleme-Boşaltma Personeli:

a) Bahçelievler Belediye Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak amiri tarafından Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüz dışı birimlerde ve alanlarda verilen görevleri yapmak,

b) Verilen görev ve yaptığı iş il ilgili Ustabaşısına karşı sorumludur,

c) Çalışma ortamının, alet ve makinelerin güvenli ve önlem alarak çalıştırılmasından sorumlu olmak,

d) Yöneticisi tarafından görevlendirildiği görevlendirmelerde yer almak,

e) Gizlilik İlkesini prensip edinmek,

f) Kalite ve Sorumluluk İlkesini prensip edinmek.

 

(27) Diğer Personeller:

a) Bahçelievler Belediye Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak amiri tarafından Müdürlüğümüz bünyesinde verilen görevleri yapmak,

b) Verilen görev ve yaptığı iş il ilgili Ustabaşısına karşı sorumludur,

c) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uymak; koruyucu eşya ve teçhizatı kullanmak,

d) Çalışma ortamının, alet ve makinelerin güvenli ve önlem alarak çalıştırılmasından sorumlu olmak,

e) Yöneticisi tarafından görevlendirildiği görevlendirmelerde yer almak,

f) Gizlilik İlkesini prensip edinmek,

g) Kalite ve Sorumluluk İlkesini prensip edinmek.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetin İcrası:

MADDE 14– (1) Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ndeki hizmetlerin icrası:

a) Görevin Kabulü: Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne havale edilen her türlü evrak kayda girilip Müdürlük Makamı tarafından ilgili kişiye havale edildikten sonra görev alınmış olur.

b) Görevin Yürütülmesi: Kendisine havale edilmiş evrakı alan personel, bu evraka yasal mevzuata uygun olarak işlem yapar. Eğer evrakta bir eksiklik veya yanlışlık varsa Müdürün bilgisi dahilinde ilgililerin eksiklik ve yanlışlıkların giderilmesi sağlanır.

c) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

d) Müdürlükte unutulan, geciken veya kaybolan evrak nedeniyle ilgili doğacak her türlü maddi ve cezai sorumluluk görevi yapan personele aittir.

 

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği:

MADDE 15– (1)

a) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon Müdürün denetimi ve gözetimi altında kendi sorumluluğunda gerçekleştirilir. Müdürlükler arası yazışma doğrudan ilgili müdürlükle yapılır.

b) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği kendilerinde bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmetlerinde bulunan eşyaları bir çizelge ile yeni görevliye devir-teslim yapmadan görevden ayrılma işlemi yapılmaz.

c) Çalışanın ölümü halinde; kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon:

MADDE 16– (1)

a) Müdürlüğün Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslarla olan yazışmalarda Bahçelievler Belediyesi yetki devrine, yazışma kuralları ile ilgili olarak da “İmza Yetkileri Yönergesi, Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Arasında Yönetmelik” Hükümlerine uygun olarak yapılır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Evraka Yapılacak İşlem, Arşivleme ve Defter Kayıtları:

MADDE 18– (1) Gerek elektronik ortamda gerekse zimmetle teslim edilen evraklarda yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Müdürlüklerden veya diğer kişi ve kuruluşlardan, zimmetle veya elektronik ortamda gelen evrak; imza karşılığı alınır, evrakın kaydı yapıldıktan ve kayır numarası verildikten sonra tasnif edilerek havalesi için Müdüre sunulur. Müdür tarafından ilgili kişiye havalesi yapılır, ilgili kişi tarafından teslim alınan evraka gereği yapılarak ilgilisine yasal süresi içinde cevap verilir.

b) Müdürlükten giden evrak; standart dosya planına göre evrak kayıt numarası verilerek ve bilgisayar üzerinden kayıt programına kaydedilerek tarihi, nereye gittiği, eki ve özü belirtilerek zimmet defteri ile birlikte imza karşılığı verilir.

 

Zimmet ve Kayıt Defterleri:

MADDE 19– (1) Demirbaş, kayıt ve zimmet defterlerinin kullanımı aşağıda belirtilmiştir:

a) Kayıt defterlerinin sayfa birleşim yerleri, sayfa numarası verilerek mühürlenir. Her takvim yılının ilk ve son iş günü defteri gelinen sayfasına gerekli açıklama yazılır, mühürlenir ve imzalanır. En son sayfalarına kaç sayfadan ibaret olduğu yazılır sonra bu sayfalar imza mahiyetinde mühürlenip imzalanır.

b) Zimmet Defterleri; gönderilen yazıların kaydedildiği defterlerdir. Kayıtta evrakın sıra numarası, cinsi, eki imza karşılığı teslim edilip alınır.

c) Demirbaş Kayıt ve Sayım Klasörü; Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından teslim alınan ve demirbaştan düşülen mal ve malzeme bilgisayar ortamında kayıt edilir ve usulüne uygun düşülür. Taşınır Kayıt Yetkilisinin sorumluluğu altındadır.

 

Arşivleme ve Dosyalama:

MADDE 20– (1) Müdürlüğe gelen ve giden tüm evraklar; içeriklerine göre dosyalanır ve standart dosya planına ve Arşiv Mevzuatına uygun olarak işlem görür.

 

 

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Denetim, Özlük Dosyaları ve Disiplin

 

Müdürlük İçi Denetim:

MADDE 21– (1) Temizlik İşleri Müdürü, tüm personelini gerek duyduğu her durumda denetlemek ve yönlendirme yetkisine sahiptir.

 

Personel Özlük Dosyaları:

MADDE 22– (1) Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan her personel için bir gölge özlük dosyası düzenlenir. Bu dosyada personelin terfiine ya da atanmasına ilişkin onay yazıları, izin belgeleri, disiplin belgeleri, hastalık durumunda alınan raporların bir nüshası, başarı ve ilerleme vb. gibi belgeleri saklanır.

 

Disiplin Cezaları:

MADDE 23– (1) Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan tüm personel ile ilgili disiplin cezaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar:

MADDE 24– (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik:

MADDE 25– (1) 10/11/2006 tarih ve 126 sayılı Bahçelievler Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği; bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından kabulünü takiben Bahçelievler Belediyesi’nin internet sayfasında ilanı ile yürürlükten kaldırılmış olur.

 

Yürürlük:

MADDE 26– (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisi tarafından kabulünü takiben Bahçelievler Belediyesi’nin internet sayfasında ilanı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme:

MADDE 27– (1) Bu yönetmelik hükümlerini İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı yürütür.

2020-07-29