İletişim Bilgilerimiz
Hizmet Binası: Şirinevler Mh. Barbaros Cd. No:9 - Yol Tarifi
Teknik Hizmet Binası: Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. No: 48 - Yol Tarifi
Çağrı Merkezi: 444 0 311
Belgegeçer (Faks): 441 94 91 - 441 94 84

Hesap Numaralarımız

Bizi Takip Edin

18.06.2021 ASKI TARİHLİ BAHÇELİEVLER (KOCASİNAN-YENİBOSNA) PLAN NOTLARI

18.06.2021 ASKI TARİHLİ BAHÇELİEVLER (KOCASİNAN-YENİBOSNA) PLAN NOTLARI

18.06.2021 ASKI TARİHLİ BAHÇELİEVLER (KOCASİNAN-YENİBOSNA) PLAN NOTLARI

Bahçelievler İlçesi, Kocasinan(Kocasinan Merkez, Şirinevler, Soğanlı, Siyavuşpaşa, Cumhuriyet) ve Yenibosna (Yenibosna Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak, Çobançeşme) Mahallelerine ilişkin Kentsel Dönüşüme Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi 22.03.2021 tarihinde onaylanarak Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında 18.06.2021 tarihi itibariyle 1(Bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 

Bahçelievler İlçesinde Kentsel Dönüşümde İmar Haklarının Transferine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notu

 

 1. Hava mania limitleri ve silüet ile ilgili yükseklik kısıtlamalarına uyulmak şartıyla, Bahçelievler Mahallesi hariç;

Belediyenin uygun göreceği imar parselinin tamamının, belediye adına bedelsiz devredilmesi halinde, parselin ruhsattaki net inşaat alanı veya boş parsel olması halinde meri imar planına göre hesaplanacak inşaat alanı, başka bir parselde kullanılabilir. Ancak transfer edilen parselde planda verilen inşaat alanı ve kat adedi %50’den fazla arttırılamaz. Transfer sonucunda belediyeye devredilen parsel; meydan, yol, park, otopark alanı dışında kullanılamaz. Belediyeye devir işleminden sonra 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanıp onaylanmadan uygulama yapılamaz. Belediye devir işleminden sonra 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanıp onaylanmadan söz konusu yere yapı kullanım izni verilmez, transfer yapılan parsel ya da parsellere U.İ.Planı yapılıncaya kadar tapusuna “İmarsız Alandır, yapılanamaz” şerhi düşürülecektir.

 

 1. Meri imar planındaki net inşaat alanı hakkı (varsa teşekkül dahil); 1. bodrum kat (meri imar planına göre yapılabilmesi halinde) + zemin kat + normal katlar + ÇAP alanlarının (Normal Kat Alanının %30’u kadar) toplamından hesaplanacaktır.

 

 1. Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı esaslarına göre yapılacak Zemin Etüt Raporları doğrultusunda, uygulama yapılacaktır. Bina yüküne göre zemin iyileştirmesi gerektiren alanlarda, zemin iyileştirmesi yapılmadan uygulama yapılamaz.

 

 1. Metro hatlarında etkilenen parseller için ilgili kurumlardan görüş alınmadan uyulama yapılamaz.

 

 1. Açıklanmayan hususlarda meri yönetmelik hükümleri ile meri plan notları geçerlidir.

 

Bahçelievler İlçesi, Kocasinan (Kocasinan Merkez, Şirinevler, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Cumhuriyet) ve Yenibosna (Yenibosna Merkez, Hürriyet, Zafer, FevziÇakmak, Çobançeşme) Mahallelerine İlişkin Kentsel Dönüşüme Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notları

 

 

İlgili İdare tarafından tehlike arz etmesi sebebi ile tedbir amaçlı boşaltılan ve sonrasında ilgilisince veya İdarece yıkılan ya da yıkılacak yapılar ile, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Riskli Yapı Tespiti yapılmış binaların yıkılıp yeniden yapılması durumunda;

 

 1. 21.06.2009t.tli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar planından önce, yapıldığı dönemdeki imar planına, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat veya yapı kullanma izin belgesi almış olan; meri imar planına göre tamamı donatı veya yol alanında kalmayan ya da bir kısmı donatı veya yol alanında kalıp imarlı alanına göre yapılaşabilecek parsellerde; yıkılıp yeniden yapılması halinde; talep edilmesi durumunda meri imar planındaki fonksiyonunu korumak şartıyla; yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan iskana konu toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre uygulama yapılır.

 

1-a) Binanın kot aldığı noktanın altındaki bodrum katlarda yapılacak olan otoparklar, sığınak v.b ortak alanlar toplam inşaat alanına dahil değildir.

 

1-b) 3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesine göre uygulama yapmış binalar için bu plan notu geçerli değildir.

 

1-c) Zemin ve Temel Etüdü uygulama esasları ve rapor formatı esaslarına göre yapılacak zemin etüt raporları doğrultusunda, uygulama yapılacaktır. Bina yüküne göre zemin iyileştirmesi gerektiren alanlarda, zemin iyileştirmesi yapılmadan uygulama yapılamaz.

1-d) Açıklanmayan hususlarda meri yönetmelik hükümleri ile meri plan notları geçerlidir.

 

 

Bahçelievler ilçesi Kocasinan (Kocasinan Merkez, Şirinevler, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Cumhuriyet) ve Yenibosna (Yenibosna Merkez, Hürriyet, Zafer, FevziÇakmak, Çobançeşme) Mahallelerine İlişkin Kentsel Dönüşüme Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notları

 

1- Mer’i imar planında Konut alanı veya Ticaret+Konut alanında kalan parsellerde min.600m2 parsel boyutunun sağlanması veya parsellerin tevhid edilerek başvuruda bulunulması halinde;

  1. Toplam inşaat alanı; meri uygulama imar planı hükümlerine göre (varsa teşekkül dahil) belirlenecektir. Meri imar planındaki inşaat alanı hakkı; 1. bodrum kat + zemin kat + normal katlar + ÇAP alanlarının (Normal Kat Alanının %30’u kadar) toplamından hesaplanacaktır.
  2. İmar adasının tamamının tevhid edilerek başvurulması halinde min.parsel büyüklüğü aranmaz.
  3. Parsel derinliği 17m’den az olamaz ve yeni yapılacak bina cephesi bina derinliğinin 3 katını geçemez.
  4. Ön bahçe mesafesi min.3m, yan ve arka bahçe mesafesi 6 kata kadar min.3m, 6 kattan sonra her iki katta bir 0.50m arttırılır.
  5. Yençok=10kat (32,50m) dir.
  6. Zemin katta çıkma yapılamaz. Normal katlarda 1m’yi geçmeyecek şekilde, bina köşelerinden min.2m çekilmek şartıyla, her bir cephenin ½’si kadar çıkma yapılabilir. Çatı arası piyesi yapılamaz.
  7. Meri yönetmelik hükümleri gereği zorunlu olan yangın merdivenleri, yangın holü, merdiven ve asansör boşlukları toplam inşaat alanına dahil değildir.
  8. Eğimden dolayı en az bir cephesi tam açığa çıkan 1.bodrum kat iskan edilebilir ve inşaat alanına dahildir.
  9. Bodrum kata yapılacak olan otopark, sığınak, mekanik alanlar ile ortak alanlar inşaat alanına dahil değildir.
  10. Bu plan notuna göre uygulama alan parseller sonradan ifraz edilemez.
  11. Hava mania limitlerine ve silüet ile ilgili yükseklik kararlarına uyulacaktır.
  12. Bu plan notları ile; meri uygulama imar planı ve plan notlarının çelişmesi durumunda, bu plan notları geçerlidir.
  13. Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı esaslarına göre yapılacak Zemin Etüt Raporları doğrultusunda, uygulama yapılacaktır. Bina yüküne göre zemin iyileştirmesi gerektiren alanlarda, zemin iyileştirmesi yapılmadan uygulama yapılamaz.
  14. Metro hatlarında etkilenen parseller için ilgili kurumlardan görüş alınmadan uyulama yapılamaz.
  15. Açıklanmayan hususlarda meri yönetmelik hükümleri ile meri plan notları geçerlidir.

 

2021-06-17