İletişim Bilgilerimiz
Hizmet Binası: Şirinevler Mh. Barbaros Cd. No:9 - Yol Tarifi
Teknik Hizmet Binası: Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. No: 48 - Yol Tarifi
Çağrı Merkezi: 444 0 311
Belgegeçer (Faks): 441 94 91 - 441 94 84

Hesap Numaralarımız

Bizi Takip Edin

Hukuk İşleri̇ Müdürlüğü Görev, Yetki̇ ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul Ve Esaslarına Dai̇r Yönetmeli̇k

Hukuk İşleri̇ Müdürlüğü Görev, Yetki̇ ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul Ve Esaslarına Dai̇r Yönetmeli̇k

T.C.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2- Bu Yönetmelik, Hukuk İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personeli kapsar.

 

Dayanak

 

             MADDE 3- Bu yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmündeki Kararname’ye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

 

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik’te adı geçen;

 

a) Yönetmelik: Bahçelievler Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği’ni,

 

b) Belediye, Belediye Başkanlığı: Bahçelievler Belediye Başkanlığı’nı,

 

c) Başkan: Bahçelievler Belediye Başkanı’nı

 

           ç) Müdürlük: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. maddesi gereğince, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” çerçevesinde ihdas edilerek kadroları belirlenen “Hukuk İşleri Müdürlüğü”nü,

 

          d) Müdür: Belediyenin norm kadro ilke ve standartlarına göre, Müdürlük bünyesinde ihdas edilmiş olan avukat kadrolarına daimi veya sözleşmeli memur statüsünde atanan avukatlar arasından, belediye başkanı tarafından bu kadroya asaleten veya vekaleten atanan veya görevlendirilen ve harcama yetkilisi sıfatıyla Müdürlük bütçesini gerekli yerlere sarf etmeye yetkili kişiyi,

           e) Avukat: Belediyenin norm kadro ilke ve standartlarına göre, Müdürlük bünyesinde ihdas edilmiş olan avukat kadrolarına kadrolu veya sözleşmeli memur statüsünde atanan, avukatlık ruhsatına sahip avukatlık mesleğini icra etmesinde sakınca bulunmayan kişileri,

f) Kalem Şefliği Personeli: Belediyenin memur veya işçi kadrolarından istihdam edilmiş olup ihtiyaca göre belediye başkanı tarafından Müdürlükte görevlendirilen veya Müdürlüğün ilgili kadrolarına atanan ve evrak kayıt-takip, yazım, dosyalama, arşiv, mutemetlik, tahakkuk memurluğu ve diğer idari hizmetlerini yürüten personeli,

 

İfade eder.

                                                                        

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

 

Kuruluş

 

MADDE 5  -  (1) Müdürlük, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde belirlenen kadrolara Belediye Başkanı tarafından atanan veya görevlendirilen avukatlar ile idari personelden oluşur.

 

Teşkilat

 

MADDE 6- (1) Başkan’a veya Başkan’ın yetki vereceği Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak çalışan Müdürlüğün teşkilat yapısı; müdür, avukatlar, kalem şefi ve yeteri kadar kalem personelinden oluşur.

 

Bağlılık

 

MADDE 7 - (1) Müdürlük, Başkan’a veya yetkilendireceği Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak, iş ve işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumlu olup, bu Yönetmelik hükümleri ile bağlıdır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün Görevleri

 

MADDE 8  - (1) Belediye Başkanı’na veya yetki verdiği başkan yardımcısına bağlı olarak görev yapan Müdürlüğün görevleri şunlardır:

 

a) Belediye’nin hak ve menfaatlerini korumak için adli ve idarî yargı mercilerinde dava açmak, icra takibinde bulunmak; leh veya aleyhe açılan davalar ile icra takiplerini adli ve idari yargı mercileri ile hakem veya hakem heyetleri nezdinde ve icra dairelerinde takip ederek sonuçlandırmak, bunların dosyalarını düzenlemek ve kayıtlarını tutmak; vekâletnamedeki/yetki belgesindeki yetkiler çerçevesinde Belediye’nin resmi ve diğer kurum ve kuruluşlardaki  iş ve işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak,

 

b) Belediye encümeni ve müdürlüklerin kendi görevlerini yapmaları veya yetkilerini kullanmaları esnasında karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın yorumlanması hususundaki hukuki mütalaa taleplerini karşılamak;

 

c) Müdürlüğün rutin işleyişi ile ilgili idari iş ve işlemleri yapmak;

 

d) Adli ve idari görevlerin ifası için bütçe ile tahsis edilen ödeneği kullanmak, harcamaları yapmak ve bunun için gerekli sarf belgelerini düzenlemek,

 

            e) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek,

 

Müdürün Görevleri

 

MADDE 9  - (1)  Müdürün görevleri şunlardır:

a) Hukuk İşleri Müdürü, müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olup avukatlar arasından atanır. Müdürlüğü Başkanlığa karşı temsil eder. Müdürlüğün çalışmalarını düzenler, yönetir, denetler. Müdürlük içi yönergeler yayınlar. Gelen idari ve adli evrağın, ilgili personele dağıtımını yapar. Hukuk İşleri Müdürlüğü’nü temsil etmek, Hukuk İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

 

           b) Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün çalışmalarını birimin en üst yöneticisi olarak düzenlemek, yönetmek, Müdürlük içi talimat yayınlamak, Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mevzuat çerçevesinde belirlemek, Adli ve idari dava dosyalarının avukatlara dağıtımını yapar. Hukuki görüş taleplerini inceleyerek bizzat veya uygun gördüğü avukat aracılığıyla rapora bağlayarak, imzalayacağı bir üst yazıyla talepte bulunan Müdürlüğe bildirir.

c) Kanun, tüzük ve yönetmelikleri incelemek, değişiklikleri takip etmek,

 

ç) Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne gelen evrakı, gereği yapılmak üzere avukata veya personele havale etmek,

 

d) Hukuk İşleri Müdürlüğü personelinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, görevlerin tam olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

 

           e) Başkanlığın uygun görmesiyle Belediye Encümenine ve/veya diğer ihtisas komisyonlarına veya kurullara görevlendirilirse bu görevleri de yerine getirir.

f) Hizmetin iyi işlemesi için gerek gördüğü düzenlemeleri yapmak, yazılı ve sözlü talimatlarla avukatlar ve diğer personeli görevlendirmek ve yönlendirmek, tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak,

 

g) Bu Yönetmelik ve diğer mevzuat ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

ğ) Başkan veya yetkilendirdiği Başkan Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

 

h) Müdürün izin, istirahat, geçici görev, azil veya açığa alınma gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı durumlarda müdüre ait görev ve yetkiler; müdürlük avukatları arasından Başkanlık Makamı tarafından görevlendirilen vekil tarafından yürütülür.

 

 

Müdürlüğünün Yetkileri

 

MADDE 10 - (1)   Müdürlük, yukarıda belirtilen ve diğer mevzuat gereğince yüklenen görevlerini yaparken Başkanın Müdürlük avukatlarını vekil tayin ettiği vekaletnamedeki yetkilere sahiptir.

 

Müdürün Sorumlulukları

 

MADDE 11 - (1)  Müdürlüğe ait görevlerin yapılmasında; Müdürlük idari personeli ve avukatlar Müdüre, Müdür de Belediye Başkanına ve bağlı olunan Başkan yardımcısına karşı sorumludurlar.

 

Avukatların Görevleri

 

MADDE 12 - (1)Duruşma, keşif, haciz işlemlerinin infazı dışındaki zamanlarında, 657 sayılı Kanunda ve ilgili mevzuatla belirlenen mesai sürelerine tabi olarak müdürlükteki görev yerinde görevlerini ifa edecek olan Avukatların görevleri şunlardır: 

a) Avukatlık Kanunu’nun verdiği görev ve yetkileri de kullanarak, Müdür tarafından kendilerine tevdi olunan Belediyenin leh ve aleyhindeki her çeşit dava ve icra takiplerinin yürütülmesini ve neticelendirilmesini sağlamak, duruşma, keşif ve murafaalar ile adli ve idari mercilerde, resmi ve diğer kurum ve kuruluşlarda Başkan’a vekâleten Belediyeyi temsil etmek, 

 

b) Müdürlüğe intikal eden ve Müdür tarafından yasal yola başvurulmak üzere kendisine tevdi edilen evrakın ön incelemesini yaparak gerekli işlemleri yapmak, tereddüde düşülen hususlarda Müdüre bilgi vermek ve alınacak talimat doğrultusunda işlem yapmak,

 

c) Müdür tarafından kendilerine verilen işlerde, ayrı bir talimat verilmesini beklemeden mevzuatın gerektirdiği iş ve/veya işlemleri yapmak,

 

ç) Mesleki kariyeri gerektiren hususlarda; talep halinde Belediyemiz bünyesinde veya yasal prosedüre uyulmak kaydıyla diğer kurumlarda oluşturulan kurullar veya komisyonlarda da avukatlar görevlendirilebilirler. Görev verildiğinde kurullar veya komisyonlara iştirak etmek, gerekli iş ve işlemleri yapmak,

 

d) Kendilerine tevdi edilen dosya, evrak ve işlerle alakalı ihtiyaç duydukları bilgi ve/veya belgeleri ilgili birimlerden, Müdür ile koordineli bir şekilde yazılı veya doğrudan sözlü olarak süre vermek suretiyle talep etmek (Avukatların bu talepleri acele işlerden sayılır),

 

e) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince kendilerine tevdi edilen işleri Avukatlık Kanunu ve sair mevzuat çerçevesinde tetkik edip neticelendirmek, dosyaları sıhhatli ve muntazam bir şekilde tutmak, dosyasında muhafazası gerekmeyen evrakı arşivlenmek üzere Kalem Şefliği’ne vermek,

 

f) Kanun, tüzük ve yönetmelikleri incelemek ve değişiklikleri takip etmek,

 

g) Adli ve idari yargı mercilerinden, icra dairelerinden ve hakemlerden İdareye yapılacak bildirimlere cevap hazırlayıp göndermek veya hukuki gereklerini yapmak,

 

ğ) Kendilerine tevdi edilen hukuki görüş talep yazılarını inceleyerek, hazırladığı görüşünü ilgili birime gönderilmek üzere Müdüre bildirmek,

 

h) Bu Yönetmelik ve diğer mevzuat ile verilen görevleri yapmak,

 

ı) Müdür tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirmek ve sonucunu Müdüre bildirmek,

 

i) Takip ettikleri davaların önemli aşamalarını ve yargılama sonucunda alınan kararları ilgili birimlere zamanında bildirmek, alınan kararların sonucuna göre işlem yapmak veya yapılmasını ilgili birime bildirmek,

 

j) Müdür tarafından istenildiğinde, uhdelerindeki dosyaları veya dosya ile ilgili bilgileri zamanında vermek,

 

h) Avukatlık mesleğiyle bağdaşmayan işlerden olmamak kaydıyla ve gerektiğinde Başkanlık veya Müdürlük tarafından kendilerine tevdi edilen raportörlük, muhasiplik, mutemetlik ve sair idari görevleri de yürütürler.

 

j)Takip ettikleri dava ve icra-iflas takiplerindeki kararlara karşı kanun yoluna başvurmak gerekmediği takdirde alınacak başkanlık onayı ile kanun yoluna başvurmadan vazgeçilir.

 

(2) Emeklilik, nakil istifa, uzun süreli ücretsiz veya sağlık nedenli izin gibi bir nedenle görevlerinden ayrıldıklarında, kendilerine verilmiş bulunan dosyaları ve evraklar ile kendilerine zimmetli eşyayı o günkü durumlarını da belirten bir liste halinde Müdüre veya görevlendirdiği personele teslim etmek zorundadır.

 

Avukatların Yetkileri

 

MADDE 13 - (1)  1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Başkanlığa izafeten Belediye Başkanı’nın kendilerini vekil tayin ettiği vekaletnamedeki yetkiler çerçevesinde; adli, idari, mali yargı yerleri ile hakem heyetlerinde Belediye Başkanlığı’nın leh ve aleyhinde açılmış ve açılacak tüm dava ve icra-iflas takiplerini her aşamada yürütmek, gerekli yazışmaları yapmak ve sonuçlandırmakla görevli, yetkili ve sorumlu olup bu bağlamda Belediye Başkanlığı’nın hak ve menfaatlerinin korunması için ilk derece mahkemeleri ile Yargıtay’da, Danıştay’da ve diğer üst yargı mercilerinde duruşmalara, keşiflere katılırlar. Dava ve icra-iflas takipleri için ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temini için kurum, kuruluşlar ile bilcümle gerçek veya tüzel kişilere müracaatla talepte bulunma yetkisine sahiptirler.

           2) Müdürlük temsilcisinin de bulunması gereken Müdürlükler arası kurul veya toplantıya Müdürün görevlendirdiği avukat, Müdürlüğü temsilen katılır.

          3) Müdürlük tarafından gerekli görülen toplantılara ve çalışmalara avukatlar katılır ve gerekli istişari görüşünü bildirir ve gerekli diğer katkıları sağlarlar.

Avukatların Sorumlulukları

 

MADDE 14 - (1) Kendilerine verilen dava ve icra-iflas dosyalarındaki belgeler ile idari türden belgelerin saklanmasından ve işi bitip ilgili yerlere iadesi gerekenlerin iadesinden; sonuçlanan iş ve işlemleri, gereği yapılmak üzere ilgili birimlere zamanında bildirmekle görevli ve sorumludurlar.

 (2) Avukatlar kendilerine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi yapılmasından, Başkan’a, bağlı olunan Başkan Yardımcısı’na ve Müdür’e karşı sorumludurlar.

 

3) Avukatların, avukatlık görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri adli suçlarından dolayı haklarında soruşturma, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır.

 

 

Kalem Şefinin Görevleri

 

MADDE 15 - (1) Kalem Şefinin görevleri şunlardır:

a) Kendisine tevdi edilen işleri, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre, Müdürün gözetimi altında plan ve programa bağlayarak yapmak ve/veya bu işleri emrindeki personele yaptırmak, 

 

b) Şeflik personelinin verimli bir şekilde çalışmasını temin etmek, görevlerin tam olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek, genelge ve talimatlara riayet etmelerini sağlamak,

 

c) Şefliğe tevdi edilen evrakın iş ve işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlamak, 

 

ç) Müdür ve avukatlar tarafından yerine getirilmesi istenilen işlerin zamanında ve gereği gibi yapılması ile sonucunun ilgilisine bildirilmesini sağlamak, 

 

d) Kendisine tevdi edilen işler ile alakalı ödemelerin gerçekleştirme işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

 

e) Müdürlük ve avukatlar adına gelen tebligatın tebellüğ edilmesini sağlamak,

 

f) Müdürlüğe gelen ve Müdürlükten giden yazıların kayıt, havale, zimmet, dosyalama ve arşivleme işlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,

 

g) Müdürlüğe gelen evrakı, evveliyatı var ise bununla ilişkilendirerek bilgisayar ortamında kayıt altına aldırmak ve Müdürün tevdi ettiği Müdürlük personeline ve/veya şefliğe gereği yapılmak üzere zimmetle teslimini sağlamak, 

 

ğ) İşlemi biten evrakın, dava ve icra dosyalarının arşivlenmesini ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak,

 

f) Müdürlük personelinin özlük işlemlerinin düzenli bir şekilde takip edilmesini sağlamak,

 

 

 

Kalem Şefinin Yetkileri

 

MADDE 16 - (1) Kalem Şefi kendisine tevdi edilen görevlerin gerektirdiği iş ve işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

Kalem Şefinin Sorumlulukları

 

MADDE 17 - (1) Kalem Şefi kendisine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi yapılmasından, Müdüre karşı sorumludur.

 

Kalem Şefliği personelinin görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 18 - (1) Kalem şefliği personeli, müdürün görev taksimi suretiyle, işbirliği içinde ve birbirleri ile koordineli şekilde aşağıdaki görevleri yaparlar: 

 

a) Müdürlüğe gelen tüm evrakın adli-idari tasnifini yaparak ilgili defterlere ve yazılım programlarına kaydını yaptıktan sonra avukatlara veya ilgili personele dağıtımı yapılmak üzere Müdür görüş ve imzasına sunmak; Müdür havalesinden sonra, gereği yapılmak üzere ilgili personele, zimmet defterine kayıt suretiyle teslimini yapmak;

Müdürlüğe gelen her türlü evrakı teslim almak, kaydını yapmak, varsa evveliyatını tespit ederek şefe iletmek, havale edilenleri zimmet mukabili ilgilisine teslim etmek, muhafazası gerekenleri dosyasında muhafaza etmek; giden evrakın kaydını yapmak, gelen kaydını kapatarak ilgili birime göndermek,

 

          b) Müdürlük veya Müdürlük avukatları adına gelen adli veya idari tebligatları tebellüğ etmek;

c) Giden evrakın dosya veya Müdürlük nüshasını ayırdıktan sonra giden evrak ve zimmet defterlerine ve/veya yazılım programına kayıt suretiyle ilgili yerlere teslim veya tevdiini yapmak; mahkemelere gidecek dava, cevap dilekçeleri ile ibraz edilecek delil listeleri ve sair belgeleri ilgili mahkemelerine, icra-iflas dairelerine süresinde teslim etmek veya ilgili mahkemesine, icra-iflas dairelerine gönderilmek üzere muhabere kalemine teslim etmek; dava ve icra iflas takiplerinin sonuçlanması için gerekli harç, damga vergisi, keşif, bilirkişi, posta ücretleri gibi Müdürlük bütçesinden karşılanan yargılama giderlerini ilgili yerlere yatırmak, sarf belgelerini temin ederek Müdürlük giderlerine usulünce işlemek;

 

ç) Mutemet olarak görevlendirilen personel, Müdürlüğün iş ve işlemleri için gerekli avansın alınması, kapatılması ve ilgili yerlere sarf edilmesi işlemlerini yürütmek,

 

d) Şefe görev olarak verilen işlerin işlemlerini yapmak,

 

e) İşlemi biten evrak ile dava ve icra dosyalarının hıfz işlemlerini yapmak,

 

           f) Müdürlüğün kalem şefliği personeli; Müdürlüğün işleyişi için ayniyat, kalem, tahakkuk, evrak yazım ve takip, arşiv memurluğu gibi tüm idari işlerini yürütmek üzere Müdürlüğe tahsis edilmiş kadrolarda istihdam edilen veya Başkanlıkça, Müdürlükte görevlendirilen, avukatlar dışındaki memur veya işçi statüsündeki belediye personelinden oluşur.

(2) a) Şeflikte görev yapan personel, kendilerine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi yapılmasından, Müdür ve Şefe karşı sorumludur.

     

 b) Müdürlük kalem şefliği personelinin görev ve yetkisinde olup belirtilen görevi süresinde ve gereği gibi yerine getirmeyenler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. ve devamı maddelerine göre disiplin işlemi yapılır. Görevi ihmal veya kötüye kullanma hakkındaki yasal hükümler saklıdır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası ile Uygulama Usul ve Esasları

 

Görev ve Hizmetlerin İcrası

 

MADDE 19 -  (1) Görev ve hizmetlerin icrası aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır: 

 

  1. Görevin Kabulü:

Müdürlüğe gelen evrak, şeflik personeli tarafından kaydı yapıldıktan sonra Müdüre sunulur ve Müdür tarafından havale edilerek gereği yapılmak üzere zimmet defterine kaydedilerek ilgili personele verilir.

 

b) Görevin Planlaması:

 

Müdürlük uhdesindeki görevler, bu görevlerin gerektirdiği iş ve işlemlerin nitelik ve önceliklerine uygun olarak Müdürlük personelinin de görüşü alınarak Müdür tarafından düzenlenen plan çerçevesinde yürütülür.

 

c) Görevin İcrası: 

 

Müdürlük’te görevli tüm personel, kendilerine tevdi edilen görevleri, kanunlara, yönetmeliklere, işbu Yönetmeliğe ve işin gereklerine uygun bir şekilde özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

 

MADDE 20 - (1)  Belediye tarafından adli ve idari yargı mercilerinde dava açılması veya icra takibi yapılması Başkan veya yetkilendirdiği Başkan Yardımcısı Olur’u ile aşağıdaki şekilde yapılır: 

 

a) Yasal yola başvurulmasını isteyen birim tarafından konu, açıklayıcı bir yazı ile yasal yola başvurulması istenen hususun ne olduğu, aleyhine yasal yola başvurulacak gerçek veya tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların tam isim, unvan ve adresleri, gerçek kişilerin TC Kimlik numaraları, özel hukuk tüzel kişilerinin vergi veya ticaret sicil numaraları, ilgili birimin konu hakkındaki görüşleri açıkça yazılarak gerekli belgelerin aslı veya tasdikli örnekleri de yazıya eklenir ve Başkanlık Olur’u alınarak evrak Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne gönderilir.

 

b) Bilgi ve belgelerin eksik olması halinde; Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından evrakın tekemmül ettirilmesi ilgili birimden makul bir süre verilerek talep edilir. Verilen süre içinde tekemmül ettirilmeyen evrak ilgili birime iade edilir. Evrakın tekemmül ettirilmesini müteakiben Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından yasal yola başvuru işlemleri başlatılır. 

c) Başkanlık Olur’u alınmadan gönderilmiş olan yasal yola başvuru talep yazıları, Başkanlık Olur’u alınarak gönderilmesi için ilgili birime iade edilir. Ancak acele hallerde, Hukuk İşleri Müdürü’nün kararı ve yazılı talimatı ile yasal yola başvurulabilir. Bu hususta gerekli olan Makam Olur’u, yasal yola başvurulduktan sonra alınır.

 

(2) a) Müdürlüğe gelen evrak, Kalem Şefliği personeli tarafından teslim alınır. Yazının eklerinin tamam olup olmadığı ve evrakın evveliyatının bulunup bulunmadığı tetkik edilerek kayıt işlemi yapılır ve evrak Müdüre sunulur. Evrakla ilgili işlemler ya bizzat Müdür tarafından yapılır, ya da bir personele havale edilir. Havalesi yapılan evrak imza mukabili, gerekli iş ve işlemler yerine getirilmek üzere ilgilisine verilir.

 

(3) Müdür bir davada birden fazla avukatı görevlendirmeye; bir dosyayı, takip eden avukattan alarak diğerine vermeye veya bizzat kendi üzerine almaya yetkilidir.

 

(4) İlamların icra takibine konulması ve Belediye aleyhine açılmış bulunan dava ve icra işlerinin takibi, gerekli görüldüğünde ilgili birimler nezdinde yapılan yazışmalar neticesi toplanan bilgi ve belgeler ışığında Başkanlık’tan ayrıca Olur alınmaksızın yürütülür.

 

(5) a) Her dava ve icra takibi için yasal süreçler işletilir.

 

b) Dosyada mevcut bilgi ve belgelerden dava açılması veya icra takibi yapılmasının ya da açılan bir dava veya icra takibine devam edilmesinin faydasız olduğu anlaşıldığı takdirde; bu husus gerekçesiyle birlikte ilgili birime gönderilerek, durumun Başkanlığa sunulması ve dava veya icra takibine devam edilip edilmemesi hususunda Başkanlık talimatının alınıp sonucun Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne bildirilmesi istenir. Ayrıca ilgili biriminden gelen veya dosyada bulunan bilgi ve belgeler üzerinden yasal yollara başvurulmasında veya devam edilmesinde fayda olmadığı kanaatine varıldığı takdirde, ilgili birimlerle tekraren yazışma yapılmayarak konu Başkanlığa arz edilir ve verilecek Başkanlık kararı doğrultusunda gerekli işlemler yapılır.

 

c) Açılmış dava veya icra takipleri hakkında feragat ve kabul Başkanlık Kararı’na bağlıdır.

 

ç) Yargı mercilerine intikal etmiş ihtilafların sulh yoluyla halli Belediye Meclisi kararına bağlıdır.

 

d) Kararlara karşı temyiz, istinaf, itiraz veya karar düzeltme gibi kanun yollarına başvurulması esastır. Dosya avukatı tarafından, bu kanun yollarına başvurulmasında hukuki yarar bulunmadığının görülmesi halinde; buna ilişkin gerekçeler belirtilerek bu yollara başvurulmasından feragat edilmesi hususu Başkanlık Oluru’na sunulur ve verilecek karara göre işlem yapılır.

 

e) Yargılamanın yenilenmesi ve kanun yararına bozma gibi olağanüstü kanun yollarına gidilmesi için yasal sebepler olup olmadığının takdiri dosyayı takip eden avukata aittir. Avukat tarafından bu kanun yollarına başvurulması için yasal sebeplerin var olduğu düşünüldüğü takdirde, konu Müdüre sunulur ve verilecek yazılı talimata göre işlem yapılır. Ayrıca bu hususta Müdürün re’sen vereceği yazılı talimat üzerine de, dosya avukatı tarafından gerekli işlemler yerine getirilir.

 

 

Hukuki görüşler ile ilgili esaslar

 

MADDE 21- (1) Müdürlükler, kendi görev ve yetki alanları ile ilgili yasal mevzuatın yorumunda veya maddi olaylar ile idari işlemlere uygulanması gereken yasal mevzuat konusunda ya da belge ve bilgilerin değerlendirilmesi karşısında sorunla karşılaştıkları takdirde; hukuki yorum gerekti-ren olay, bilgi veya belgeler ile hukuki çözüm talep edilen hususu somut ve açık olarak belirtip; buna ilişkin müdürlük görüşünü ve belgeleri de ekleyerek Başkanlık onayı ile talep ederler.

 

           (2) Hukuki görüş talebine ilişkin onay, Müdür tarafından bir avukata havale edilir. Avukat, talep gerekçesi ve belgeler ile delillerin maddi ve yasal mevzuat ile konu hakkındaki içtihatlar çerçevesinde hukuki değerlendirmesini yaparak, gerekirse diğer avukatlarla veya konunun uzmanlarıyla istişare ederek görüşünü rapor halinde Müdürlüğe sunar. Bu rapor Müdürlüğün hukuki görüşü olarak ilgili Müdürlüğe bildirilir.

          (3) Belli bir konu hakkında bildirilmiş hukuki görüş benzer mahiyetteki olaylar hakkında da örnek teşkil etmekte olup hukuki görüş talebi tekrarından kaçınılacaktır.

 

         (4) Takip edilmekte olan dava veya icra dosyaları ile ilgili olsun veya olmasın üçüncü şahıslara hukuki yardımda veya görüş bildiriminde bulunulmaz.

 

         (5) Hukuki görüş yazılarının yasal bağlayıcılığı bulunmayıp yol gösterici mahiyettedir.

 

Diğer esaslar

 

MADDE 22- (1) Müdür veya görevli avukatlar, ilgili birimlerden gerekli bilgi ve belgeleri yazılı talep ederler. İlgili memur ve amirler Hukuk İşleri Müdürlüğü’nce talep olunan hususları geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler.

 

(2) Müdürlükte görevli personel, Müdürün bilgisi ve izni olmadan; dosyalar, hukuki görüşler ve diğer evrak hakkında bir başkasına bilgi ve belge veremez.

 

 

           (3) Tüm personel, emeklilik, istifa, nakil, görevden uzaklaştırma gibi nedenlerle Müdürlükten ayrılmadan evvel kendisine teslim edilen evrak, dosya, emanet, avans veya harcırah paraları ile bütün ayni ve demirbaş eşyayı; yerine göreve başlayan veya müdür tarafından belirlenen kişiye tutanakla teslim etmeden ve eksik varsa buna ilişkin tutanak tanzimle eksiklerin bedelini belediye veznesine yatırmadan ilişiği kesilmez.

(4) Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde çalışmakta olan avukatlar arasındaki toplu dosya devirlerinde; devredilecek dosyalar için hazırlanacak devir listesi devreden ve devralan avukat tarafından kontrol edilip imzalandıktan sonra, Müdür tarafından onaylanır. Münferit devirler ise, Müdür tarafından dosya üzerinde yapılan havale ile olur. Devirlerde devreden avukat, devir alan avukata, süreye bağlanmış işlerin neler olduğunu bir liste halinde ayrıca bildirir.

 

(5) Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden ayrılacak olan avukatların dosya teslimi işlerinde; teslimi yapılacak dosyalar için hazırlanacak teslim listesi teslim eden avukat ve teslim alan Kalem Şefi veya görevlendireceği personel tarafından kontrol edilip imzalandıktan sonra Müdür tarafından onaylanır ve havalesi yapılarak ilgili avukatlara dağıtılır. 

 

            BEŞİNCİ BÖLÜM

           İşbirliği ve Koordinasyon

 

İşbirliği ve Koordinasyon

 

MADDE 23 - (1) Müdürlük içi işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

 

a) Müdürlük personeli arasındaki işbirliği ve koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

 

b) Kalem Şefliği personeli arasındaki işbirliği ve koordinasyon Müdür ve Kalem Şefi tarafından sağlanır.

 

c) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir.  

 

ç) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder. 

 

d) Bu Yönetmelik’te adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.  Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve üzerindeki zimmetli eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla o işi yapacak yeni personele teslim eder.

 

(2) Müdürlükler arasında işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

 

  1. Belediyenin stratejik plan, yatırım ve çalışma programlarındaki hedeflere zama-nında ulaşılabilmesi, hizmette verimlilik ve çalışma barışının sağlanabilmesi için müdürlükler arası koordinasyon ve yardımlaşma esastır. Müdürlükler birbirlerine karşı, hukuken eşit statüde olup birbirlerine yazışmalarındaki hususları “arz eder”ler.
  2. Başkanlık tarafından aksine bir karar alınmadığı sürece Müdürlük, belediyenin diğer müdürlükleri ile doğrudan yazışma yapar. Yazışmalar müdürlük altı seviyelerde yapılmaz.

(3) Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

 

  1. Belediye dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler ile yapılacak her türlü idari yazışma müdürün parafı, belediye başkanı veya yetkili yardımcısının veya Başkanlığın yetki vermesi halinde müdürün imzası ile yapılır.   

 

 

                                                  ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 

Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

 

MADDE 24 - (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

 (2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir. Diğer müdürlüklere gidecek evraklar yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir.

 

Arşivleme ve Dosyalama

 

MADDE 25 - (1) Yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek Standart Dosya Planı’na uygun olarak ayrı klasörlerde saklanır.

 

(2) Müdürlük’te çalışan tüm personelin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından tutulan özlük dosyalarının dışında Müdürlük’te görevlendirme olurundan itibaren izin, rapor, kademe ve derece ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vs. işlemleri gösteren gölge dosyaları tutulur.

 

(3)  İşlemi biten dava ve icra-iflas dosyaları, müdürün teklifi, başkan yardımcısın onayı ile arşive kaldırılarak muhafaza altına alınır.

 

         (4) Müdürlükten giden hukuki görüş yazıları ile her türlü evrakın birer sureti, oluşturulacak "Hukuki Görüş” klasöründe saklanır. Adli veya idari inceleme için getirtilen belge veya dosya asılları ilgili birimlere zimmetle iade edilir. Sonuçlanan dava ve icra dosyaları, müdür onayıyla, kayıtları kapatılarak arşive kaldırılır. Bu işlemlerin yapılmasından ilgili büro personeli sorumludur.

5) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından Kalem şefi ve kalem personeli sorumludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

 

Müdürlük İçi Denetim

 

MADDE 26 - (1) Müdürlüğün faaliyetleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 54. , 55. ve 58. maddelerinde belirtilen denetim amaç, kapsam ve usulleri dışında ayrıca iş ve işlemlerin hukuka ve usule uygunluğu yönünden her zaman müdürün denetimine tabidir. Bu kapsamda müdür gerekli gördüğünde ilgili avukat ile büro personelinden, sonuçlandırdıkları işler ile iştirak edilen duruşma, keşif veya katıldıkları komisyon veya kurul çalışmaları hakkında rapor halinde bilgi isteyebilir. Müdür her türlü dosya ve evrakı her zaman inceleyebilir.

(2) Avukatların yargısal faaliyet kapsamında vekaletnamedeki yetkiye dayanarak yaptıkları avukatlık hizmetinden dolayı disiplin soruşturması hariç, cezai yönden kovuşturulması için 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

Disiplin Cezaları

 

MADDE 27 - (1) Hukuk İşleri Müdürü, Disiplin Amiri olarak, personel ile ilgili disiplin işlemlerini mevzuata göre yürütür.

 

2) Avukatların belediye dışında üçüncü şahıslar lehine veya aleyhine avukatlık veya müşavirlik yapmaları veya kazanç getirici iş yapmaları veya bu tür faaliyette bulunanlara ortak olmaları yasaktır. Ancak kendileri ve eşleri ile alt ve üst soylarıyla ikinci derece akrabalarına ait davaları, Başkanlık Makamının yazılı onayı ile vekaleten yürütebilirler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

 

MADDE 28 - (1) Bu Yönetmelik’te yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Vekâlet Ücreti ile İlgili Esaslar

 

MADDE 29 –

  1. Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretlerinin; avukatlara (sözleşmeliler dahil) ve Müdürlükte fiilen çalışan personele dağıtımı hakkında 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmündeki Kararname’nin 14. maddesi hükümleri uygulanır.

Uzmanlık Bilgisi Gerektiren Haller

 

MADDE 30 - (1) Uzmanlık bilgisi gerektiren dava ve işlerde üniversitelerden, uzmanlardan, meslek oda ve kuruluşları ile mensuplarından, Başkanlık tarafından uygun görülmesi halinde görüş veya rapor alınabilir.

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler

 

MADDE 31- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Belediye Meclisi’nin 10.11.2006 tarih ve 2006/127 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren “Bahçelievler Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

 

MADDE 32 - (1) İş bu Yönetmelik, Belediye Meclisi kararının kesinleşmesi ile yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 33 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Belediye Başkanı yürütür.

2020-07-23