Canlı Destek Al
OYUN GRUBU SATIN ALINACAKTIR

OYUN GRUBU SATIN ALINACAKTIR

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Oyun Grubu Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/126721

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Sirinevler Mah. Barbaros Cad. 9 34188 BAHÇELİEVLER BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2124843800 - 2126541969

c) Elektronik Posta Adresi

:

parkbahceler@bahcelievler.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

39 Adet Oyun Grubu ve 120 Adet Oyun Elemanı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Müdürlük fidanlığına

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 gün içerisinde idarenin fidanlığına teslim edilecektir. Ürün teslimi hafta içi mesai saatleri içerisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlığına teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bahçelievler Belediye Başkanlığı - Encümen Toplantı Salonu-Şirinevler Mah. Barbaros Cad. No.9 Bahçelievler / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

07.04.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi veya

b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu veya

c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi veya

ç) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi veya

ğ) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birini ibraz etmeleri yeterlidir.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

a. TS EN 1176-1 ( Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri – Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri ) Sunulan ürün uygunluk belgesi Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya TÜRKAK onaylı akredite edilmiş kurumlardan alınmış olmalıdır. İhale dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir.

b. TS EN 1176-2 ( Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri – Bölüm 2: Salıncaklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri ) Sunulan ürün uygunluk belgesi Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya TÜRKAK onaylı akredite edilmiş kurumlardan alınmış olmalıdır. İhale dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir.

c. TS EN 1176-3 ( Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri – Bölüm 3: Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri ) Sunulan ürün uygunluk belgesi Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya TÜRKAK onaylı akredite edilmiş kurumlardan alınmış olmalıdır. İhale dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir.

d. TS EN 1176-5 ( Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri – Bölüm 5: Atlıkarıncalar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri )Sunulan ürün uygunluk belgesi Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya TÜRKAK onaylı akredite edilmiş kurumlardan alınmış olmalıdır. İhale dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir.

e. TS EN 1176-6 ( Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri – Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri )Sunulan ürün uygunluk belgesi Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya TÜRKAK onaylı akredite edilmiş kurumlardan alınmış olmalıdır. İhale dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir.

Teknik şartnamede belirtilen ürünlerin model bazlı kalite uygunluk belgeleri sözleşmeyle birlikte idareye sunulacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhaleye katılacak olan firmalar ihale tarih ve saatine kadar Tip-5, Tip 7 ,Tip-16, Tip 29 ve Tip 43 modellerinden birer takım teknik şartnameye uygun numuneleri Park ve Bahçeler Müdürlüğünün fidanlığına kuracaklardır. Kurulan numuneler ihale saatinden sonra görevli personellerimiz tarafından idaremizin yayınlamış olduğu teknik şartnamedeki belirtilen özelliklere göre kontrol edilecektir. Kurulacak numune ürünler, TSE güvenlik normlarına uygun olarak monte edilmiş olacaktır. Oyun gruplarını oluşturan herhangi bir aksama kuvvet uygulandığında sağa, sola, öne, geriye doğru hareket etmeyecektir. Tüm aksamlar, metal boru dikmelere ve platformlara sabitlenmiş olacaktır. Numuneler tutanakla teslim alınacaktır. İstekliye verilecek numune teslim tutanağı ihale dosyası içerisinde sunulacaktır. Teslim edilen numunelerin teknik şartnameye uygunluğu ihaleden sonra komisyonca değerlendirilecektir. İstekliler ihale komisyonuna en son yayınlanmış kataloglarını teklifleriyle beraber sunacaktır. İhale üzerinde kalan isteklinin ihale öncesi kurulan numune ile sözleşme sonrasında teslim edilen oyun gruplarında farklılık olduğu takdirde, sözleşme tek taraflı fesih edilir ve teminat gelir kaydedilir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel sektöre gerçekleştirilen Her türlü oyun grubu alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bahçelievler Belediye Başkanlığı- Yazı İşleri Müdürlüğü-Şirinevler Mah. Barbaros Cad. No.9 Bahçelievler / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.